MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / August 2002 / Prečítané 1563 krát

na prenájom nebytových priestorov v zrekonštruovanej Starej radnici na ulici M.R. Štefánika 1 v Pezinku, s predpokladaným termínom začatia nájmu dňom 1.10. 2002 (definitívny termín začatia nájmu bude daný momentom odovzdania Starej radnice do užívania po jej rekonštrukcii).
Prenajíma sa miestnosť č. 106 o podlahovej ploche 31,20 m2, na prvom nadzemnom podlaží (prízemie), so vstupom z Radničného námestia,
za týchto podmienok:

 • 1. Podanie písomnej prihlášky do výberového konania, pričom táto musí obsahovať náležitosti, ktoré budú hlavnými kritériami výberu:
  - účel nájmu - uprednostnené budú aktivity spojené s cestovným ruchom a turizmom všeobecne, predaj starožitností a suvenírov, predaj tovarov foto-kino, prevádzka lekárne, čajovňa a pod.;
  - ponuka nájomného - uviesť formou sadzby nájomného Sk/
  m2/rok. Ponuka nájomného by mala byť na úrovni sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v centrálnej zóne mesta Pezinok;
  - doklady o spôsobilosti uchádzača na zamýšľané aktivity.
 • 2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s organizátorom výberového konania a so stavbyvedúcim na Starej radnici.
 • 3. Prihlášku doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (II. posch., č. dv. 31) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom "Výberové konanie - Stará radnica".
 • 4. Lehota na podávanie prihlášok do výberového konania sa končí dňa 10.9. 2002 o 11.00 hod.
 • 5. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku do výberového konania, môžu byť prizvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou.
 • 6. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie - o tomto rozhodnutí musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
 • 7. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali prihlášku.
 • 8. Podrobnejšie informácie v tejto veci na požiadanie podá odborný garant konania Mgr. Oliver Solga (tel. 033/6901 103), na otázky organizačného charakteru odpovie JUDr. Jaroslav Diviak (tel. 033/6901 120).

Ohodnoťte článok: