VOLEBNÉ OKRSKY PRE VOĽBY DO NR SR

Ing. Ivan Pessel / August 2002 / Prečítané 1616 krát
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 20. - 21. septembra 2002 na území Pezinka primátor mesta určil tieto volebné miestnosti:

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť Základná škola, Holubyho 14.
Ulice: Bratislavská č.d. 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Družina mládeže, Kollárova 1.
Ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova.

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Gymnázium, Senecká 2.
Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalúpku, Pod lipou, Meisslova.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Trnavská 1.
Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Muškátova, Rulandská, Silvánova, Hroznova.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola, gen. Pekníka 2, Muškát I.
Ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola, Cajlanská 88.
Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela.

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Materská škola, Svätoplukova 51, sídlisko Sever.
Ulica: Novomeského.

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Základná škola, Kupeckého 74.
Ulice: Svätoplukova 1-5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Kukučínova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne.

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2.
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Materská škola, Vajanského 16.
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova.

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Hrnčiarska 35.
Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, VÚ 5949, SOŠ PZ.

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Družina mládeže, Fándlyho 11.
Ulice: Mierová, 1.mája, Obrancov mieru, Fándlyho.

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Stredné odborné učilište, Komenského 27.
Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova.

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Materská škola, Bystrická 1.
Ulice: Bystrická, Bratislavská 108 - 130.

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Základná škola, Orešie 2.
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka.


Upozornenie pre voličov:
- Voličské zoznamy sú k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien, prípadne vydávanie hlasovacích preukazov na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, I. posch., v kancelárii č. 10.
Všetky zmeny a vydávanie voličských preukazov je možné vykonať do 19. septembra do 16.00 hod.
Mestské zastupiteľstvo žiada všetkých oprávnených občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali voličské zoznamy a vykonali potrebné zmeny.
Voliči, ktorí vo volebných dňoch nebudú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, na čas volieb budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličským preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

Preukazovanie totožnosti
   Podľa citovaných zákonov NR SR o voľbách do NR SR majú právo voliť občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz je povinný predložiť aj voličský preukaz.


Ohodnoťte článok: