Spomíname

Júl 2002 / Prečítané 1620 krát

Dňa 21.7. 2002 uplynie rok, čo nás bez slova rozlúčky navždy opustil najdrahší manžel, otec a deduško
Karol SKOVAJSA z Pezinka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, dve dcéry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 6.8. 2002 uplynie rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko 
Štefan WITTGRÚBER.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Spomínajú Manželka Alžbeta a deti s rodinami

Dňa 26.7. 2002 si pripomíname 80. nedožité narodeniny nášho
otca a dedka
Júliusa JUŠČÁKA.
Venujte mu s nami, kto ste ho poznali, tichú spomienku.
Ďakujeme. 
Dcéry a syn s rodinami.

Dňa 26.7. 2002 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Michal KOSŤ.
Kto poznal, spomenie si. Kto mal rád, nikdy nezabudne.
Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: