REGISTRÁCIA VINOHRADOV

Jún 2002 / Prečítané 2934 krát
V rámci prebiehajúcich rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou (EÚ) o vstupe SR do EÚ je potrebné podľa platnej legislatívy vykonať novú registráciu vinohradov a vytvoriť vinohradnícke registre vo vinohradníckych obciach do 30.6. 2003. Mesto Pezinok je vinohradníckou obcou. Registráciu vinohradov prostredníctvom registračných pracovísk bude zabezpečovať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenska, geodetickou firmou a s územnými orgánmi štátnej správy.
V zmysle zákona NR č. 332/1996 Z.z. sa ukladá každému vinohradníkovi povinnosť oznámiť výmeru vinohradov založených pred účinnosťou tohto zákona (1.1. 1997), počet vysadených krov s členením podľa jednotlivých odrôd a požiadať o pridelenie registračného čísla.
Vinohrad s najmenej 300 krami viniča alebo výmerou väčšou ako 500 m2 podlieha registrácii. Kontrolný úrad pridelí vinohradu registračné číslo, ktorým musí vinohradník vinohrad označiť.
V rámci vytvárania vinohradníckeho registra je potrebné jednotlivé vinohradnícke hony, na ktorých sa nachádzajú vinohrady pomenovať. V budúcnosti sa budú môcť vinohrady vysádzať len na základe výsadbového práva. Toto výsadbové právo sa bude môcť uplatňovať na novú resp. opätovnú výsadbu viniča len na konkrétnych pomenovaných a zaregistrovaných vinohradníckych honoch.
Primátor vymenoval na zvládnutie úloh spojených s vytvorením vinohradníckeho registra tzv. vinohradníckych dôverníkov.
Žiadosť o registráciu vinohradu podľa našej a európskej legislatívy podajú i tí občania (resp. organizácie), ktorí už majú vinohrad zaregistrovaný.
Kontaktné registračné pracovisko: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, tel. 02/547 75 822 (ústredňa), 02/547 75 605 (priamo), fax: 02/546 54 282, e-mail: uksup@internet.sk , registračný pracovník Ing. Branislav Šarmír.

Ohodnoťte článok: