Zmeny v požiarnej ochrane na Slovensku

Ing. J. Bartošová / Máj 2002 / Prečítané 1859 krát
Považujeme si za povinnosť informovať občanov o zmenách, ktoré nastali v oblasti štátnej správy na úseku požiarnej ochrany a poskytovaní pomoci pri ochrane života a zdravia i majetku občanov a právnickych osôb pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.
Tieto zmeny nastali 1. apríla 2002 po nadobudnutí účinnosti zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore. Ako už samotný názov jedného zo zákonov napovedá dochádza v súlade s rozsahom činnosti k zmene pôvodného názvu Zboru požiarnej ochrany na Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Nové právne úpravy sú taktiež v súlade s Národným programom prispôsobovania právnych predpisov Slovenskej republiky právu Európskej únie.
História ochrany obyvateľstva pred požiarmi má dlhú tradíciu a jej vývoj napreduje spolu s rozvojom spoločnosti. Na území dnešnej Slovenskej republiky existovala právna úprava v oblasti požiarnej ochrany už od roku 1788, keď bol vydaný Požiarno-policajný poriadok Jozefa II. Dnešná moderná doba však prináša stále rozmanitejšie podoby ohrozenia občanov, s ktorými si musia príslušníci Hasičského a záchranného zboru poradiť.
Nové právne úpravy priniesli i zmeny v organizačnej štruktúre a miestnej pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Pre našu oblasť vzniklo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Pezinku na Suvorovovej ulici č. 1 (OR HaZZ). Územná pôsobnosť Okresného riaditeľstva HaZZ je pre okresy Pezinok a Senec.
Hlavnou náplňou činnosti Okresného riaditeľstva HaZZ je najmä zabezpečovanie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a pri poskytovaní pomoci pri iných mimoriadnych udalostiach. Po oznámení udalosti na známom telefónnom čísle 150, vám poskytujeme pomoc v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku občanov a spoločnosti, ako aj životného prostredia. Naše výjazdové jednotky sú umiestnené v hasičských staniciach v Pezinku a Senci a sú vybavené technikou umožňujúcou vykonanie účinných zásahov.
Plnenie úloh štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a vykonávanie štátneho požiarneho dozoru je ďalšou z oblastí činnosti Okresného riaditeľstva HaZZ. Táto oblasť vo vzťahu k občanom, právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám zahŕňa vykonáva
nie protipožiarnych kontrol dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi, posudzovanie dokumentácie stavieb pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, zisťovanie príčin požiarov, ukladaním a kontrolou plnenia opatrení a riešením priestupkov. Ďalej je to preventívno - výchovná činnosť, spolupráca s obcami, mestami, dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými občianskymi združeniami.
Naše pôsobenie zameriavame taktiež na budovanie veľmi dobrej spolupráce s Policajným zborom SR a zdravotníckymi zariadeniami poskytujúcimi urgentnú zdravotnú pomoc.
Tieto nové zmeny sú prínosom a predpokladom pre ďalšie skvalitňovanie zabezpečenia spoločnosti pri ochrane života a zdravia i majetku pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.