Spomíname

Máj 2002 / Prečítané 1674 krát

Dňa 8. 5. 2002 sme si pripomenuli 27. výročie tragickej smrti a 13.6. 2002 si pripomenieme nedožité 60. narodeniny nášho manžela, otca, brata Jozefa IFČICA
Manželka, synovia a sestra s rodinami

Dňa 19. 5. 2002 uplynulo dvadsať rokov, čo nás navždy opustil
Ján STRAPÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Anna a ostatná rodina

Dňa 3. 6. 2002 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil manžel, otec
Ján ROMAN
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Manželka s rodinou

Odišla si od nás, my zostali sme sami,
no navždy ostaneš v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.

Dňa 6. júna uplynú 2 roky, čo nás po tragickom nešťastí opustila naša drahá mamička dcéra, sestra a švagriná
Anitka KLAMOVÁ, rod. Bučeková.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku. S láskou a úctou spomína Smútiaca rodina

Dňa 7. 6. 2002 si pripomíname 3. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Vojtech FARKAŠ z Pezinka.
Tí čo ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme. Rodina Farkašová

Dňa 13. 6. 2002 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil syn, brat, švagor Štefan CAGAN.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Matka Katarína, sestry Marika a Ľudmila, švagor Jozef


Ohodnoťte článok: