Mesto PEZINOK predá formou obchodnej verejnej súťaže

Máj 2002 / Prečítané 1745 krát

   nehnuteľnosť v k.ú. Pezinok, na Hrnčiarskej ul. č. 58, kultúrnu pamiatku, t.j. dom súp. č. 2787 na parc. č. 4577/1, parc. č. 4577/1 o výmere 446 m2, zast. pl., zapísané na LV č. 4234 a parc. č. 4577/3 o výmere 334 m2, zast. pl. a nádvorie, zapísaná na LV č. 4576 v príslušnom spoluvlastníckom podiele.
   Uzávierka súťažných návrhov je dňa 17.6. 2002 o 11.00 hod.
Podmienky súťaže budú zverejnené na mestskej úradnej tabuli (vo vestibule budovy MsÚ), na internete (www.pezinok.sk) a budú k dispozícii na právnom oddelení MsÚ Pezinok č. dv. 26 a 27.
Kontaktujte sa na:č.t.: 033/ 6901 122, bakalarova.eva@msupezinok.sk, fax: 033/ 641 2303.


Ohodnoťte článok: