UPOZORNENIE

Z. Hágerová / Máj 2002 / Prečítané 1618 krát
  V zmysle zákona č. 453/2001, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. VZN nadobudlo účinnosť 1.4. 2002.
Prevádzkovatelia rôznych zariadení, ktorí nemajú prevádzkový čas nad rámec hodín určených vo VZN (každy deň od 6.00 do 22.00 hodiny) o povolenie prevádzkového času žiadať nemusia, ostatní sa buď prispôsobia alebo požiadajú o výnimku v zmysle ust. § 4 ods. 1 uvedeného VZN.
Právnicke a fyzické osoby podnikajúce na úseku obchodu a služieb sú povinné upraviť svoj čas predaja a čas prevádzky služieb do 60 dní od účinnosti VZN č. 2/2002, inak sa vystavujú nebezpečenstvu postihu podľa ust. § 13, ods. 8 zákona č. 453/2001 Z.z. - pokuty do výšky 200 tisíc Sk.

Ohodnoťte článok: