Správa mestskej polície o delikvencii

Ľudovít Farbula / Apríl 2002 / Prečítané 2312 krát
Znížený počet zistených priestupkov proti majetku v porovnaní s rokom 2000 o 10 nemôžeme vnímať tak, že by sa v meste znížilo páchanie majetkovej delikvencie. Skôr je to preto, že veľa poškodených osôb krádež, poškodenie či zničenie vecí nenahlási policajným orgánom.
Majetkové priestupky sme zistili vlastnou činnosťou alebo oznámením poškodených občanov či svedkov. Páchatelia sa zameriavali na krádeže tovaru v predajniach, na trhoviskách, krádeže bicyklov na verejných priestranstvách, krádeže farebných kovov, poklopov kanali-začných otvorov, ako aj na poškodzovanie súkromného a mestského majetku (poškodzovanie smetných nádob, dopravných značiek, telefónnych búdiek, kvetinových záhonov a iné). Páchateľmi sú osoby rôzneho veku a sociálneho postavenia. Boli medzi nimi i mladiství, dokonca aj maloletí. Majetkovú delikvenciu páchali aj osoby drogovo závislé.
V roku 2001 mestská polícia 12 priestupkov doriešila v blokovom konaní a v 43 prípadoch bolo realizované objasňovanie priestupku. Objasnené priestupky boli doriešené MsP alebo boli odstúpené príslušnému orgánu štátnej správy. V 28 prípadoch sa pri objasňovaní priestupku nepodarilo zistiť páchateľa.
Dôležité z hľadiska eliminovania majetkových priestupkov je spolupráca s obvodným oddelením Policajného zboru pri vyhodnocovaní policajno-bezpečnostnej situácie v meste. Medzi prijatými opatreniami sú zvýšená hliadková a obchôdzková činnosť, postriežky v miestach najväčšieho páchania trestnej a priestupkovej činnosti majetkovej povahy. Veľmi potrebná je aj spolupráca s občanmi, ktorí oznámením priestupkov môžu pomôcť odhaliť páchanie majetkových deliktov.
Nie menej spoločensky nebezpečné sú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti, urážkou alebo vydaním na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním alebo iným hrubým správaním.
Vlani MsP riešila 26 takýchto priestupkov, čo je o 12 viac ako v roku 2000. Päť priestupkov bolo vyriešených pokutou, 17 dohováraním a v 4 prípadoch bolo začaté objasňovanie priestupku.
V našej spoločnosti rezonuje problém - zlé vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa prejavujú hrubosťou, urážkami, fyzickými napadnutiami. Tieto formy správania sa najviac vyskytujú v rodinách (konflikty medzi manželmi, rodičmi a deťmi, medzi súrodencami) ale aj na verejnosti, na pracoviskách a inde. Mestská polícia, pokiaľ nie je priamo svedkom protiprávneho konania, je odkázaná na oznámenia občanov, čo sa však stáva v týchto prípadoch zriedkavo.
Mestská polícia zasahovala aj pri narušovaní verejného poriadku. V minulom roku zaznamenala a vyriešila 155 takýchto priestupkov. Pozostávali z porušovania nočného pokoja, znečisťovania verejného priestranstva, poškodzovania a neoprávneného zabratia verejného priestranstva, neoprávneného založenia skládky a odkladania odpadkov mimo vyhradených miest.
Zamestnanec mestskej polície je v zmysle zákona o obecnej polícii povinný zakročiť podľa svojich možností a schopností, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, ako aj zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku. Iným nevyhnutným opatrením sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná zamestnancom mestskej polície v medziach zákona, ktorá smeruje k zabráneniu páchania trestného činu. Môže to byť oznámenie Policajnému zboru, privolanie pomoci, ale aj znemožnenie páchania trestného činu. Mestská polícia neobjasňuje trestnú činnosť, preto zamestnanci mestskej polície sú povinní spáchanie trestného činu oznámiť Policajnému zboru alebo prokurátorovi.
V roku 2001 zamestnanci mestskej polície vykonali 22 služobných zákrokov voči osobám, ktoré boli priamo prichytené pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom. V 7 prípadoch vykonali služobný zákrok, pri ktorom bola obmedzená osobná sloboda hľadaným osobám na základe zoznamu hľadaných osôb, ktoré na mestskú políciu pravidelne dodáva Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku. Po vykonaní služobného zákroku bola 36 páchateľom trestných činov obmedzená osobná sloboda a boli ihneď predvedení na Obvodné oddelenie PZ. Boli to prevažne trestné činy proti majetku (krádeže vlámaním do motorových vozidiel a objektov) a to konkrétne v siedmich prípadoch. V štyroch prípadoch šlo o trestné činy proti poriadku vo verejných veciach - útok na verejné-ho činiteľa (zamestnanca mestskej polície). V 13 prípadoch zamestnanci mestskej polície zakročovali voči páchateľom trestných činov, ktorými ohrozovali život, zdravie, majetok, ľudskú dôstojnosť (napríklad streľba zo strelnej zbrane na verejnom priestranstve po inej osobe, fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví, pytliactvo a i.). Na zvýšenie kvality zabezpečenia ochrany majetku občanov, je mestská polícia vybavená technickými prostriedkami a to ďalekohľadom na nočné a denné videnie. Hliadka mestskej polície využíva uvedené technické prostriedky pri výkone úloh súvisiacich s ochranou majetku mesta, občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Používajú sa na sídliskách a v chatových oblastiach mesta aby sa zabránilo, prípadne aby sa eliminovalo páchanie majetkovej trestnej činnosti (krádeže motorových vozidiel, vlámania do motorových vozidiel, vlámania do chát).
Na úseku zabezpečovania ochrany verejného poriadku úzko spolupracujeme s Obvodným oddelením Policajného zboru. Spoločnými silami a prostriedkami zabezpečujeme verejný poriadok počas rôznych podujatí - športových (basketbal), spoločenských (návšteva významných osobností v našom meste, vojenská prísaha, oslava privítania nového roka a pod.) a kultúrnych (Cibulák, Mikuláš, Vianočné dni, Vinobranie 2001 a pod.). Ďalej je zabezpečený spoločný výkon dohľadu nad cestnou premávkou (porušovanie predpisov na úseku cestnej premávky), ako aj spoločný výkon policajno-bezpečnostných akcií zameraných povedzme na oblasť podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov, krádeže vlámaním do chát v chatových oblastiach mesta a iné. Mestská polícia a Obvodné oddelenie aj naďalej aktívne pracovali (od roku 2000) na preventívnom projekte, ktorého názov je Správaj sa normálne. Je zameraný na zvýšenie právneho vedomia žiakov 5. ročníka základných škôl a na skvalitnenie ich sociálneho správania, ako aj budovania dôvery verejnosti v mestskú políciu a Policajný zbor. Zamestnanci mestskej polície a príslušníci OO PZ uvedený projekt uskutočňujú na piatich základných školách a jednej špeciálnej škole v meste.
Náčelník mestskej polície a riaditeľ OO PZ sa denne informujú o výsledkoch z výkonu služby, páchaní trestnej alebo inej protispoločenskej činnosti z predchádzajúceho dňa, ďalej o počte a zložení hliadok, ich pohybe v územnej časti obvodu, úlohách, ktoré budú plniť v deň služby, aktualizujú sa informácie o hľadaných vozidlách, osobách a veciach.
Pravidelne, minimálne jedenkrát do mesiaca, náčelník mestskej polície a riaditeľ OO PZ na osobných stretnutiach vyhodnocujú bezpečnostnú situáciu v meste a robia potrebné opatrenia na zníženie prípadne eliminovanie páchanej trestnej alebo inej protispoločenskej činnosti.

Ohodnoťte článok: