Plnenie rozpočtu mesta za rok 2001

Apríl 2002 / Prečítané 1978 krát
Hospodárenie mesta za rok 2001 sa skončilo prebytkom v sume 4 530 tisíc Sk.
Celkové plánované príjmy (128 760 tisíc Sk) boli prekročené o 3 668 tisíc Sk. Vo verejnosprávnych príjmoch sa plánovaná suma navýšila o 4 445 tisíc Sk, v kapitálových príjmoch o 4 452 tisíc Sk a prevody z fondov boli nižšie o 5 229 tisíc Sk. Najväčšie prekročenie príjmov nastalo pri dani z nehnuteľnosti, pri podielových daniach a miestnych poplatkoch. Kapitálové príjmy boli najviac navýšené v položkách - príjmy z lesného hospodárstva, nájom z nebytových priestorov, príjmy z predaja bytov, nájom za pozemky.
Viac peňazí do mestskej pokladnice sa dostalo aj vďaka zvýšenej kontrolnej činnosti pracovníkov mesta.
Rozpočtové výdavky za rok 2001 predstavovali 137 082 tisíc Sk, skutočnosť bola 133 334 tisíc Sk, t.j. 97 percent. Celkove nižšie plnenie bolo vo verejnosprávnych výdavkoch (95 percent) a výdavkoch na nové investície (92 percent). Vyššie výdavky boli na údržbu a splátky (114 percent), hlavne v položkách verejné osvetlenie a opravy miestnych komunikácií.
Prebytok hospodárenia (4 530 tisíc Sk) bude prerozdelený do fondov mesta.

Ohodnoťte článok: