Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 o verejnom poriadku

Ing. Ivan Pessel / Marec 2002 / Prečítané 2362 krát

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
- na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) a m) cit. zákona sa uznieslo dňa 28.2. 2002 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

                                               Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy  
   VZN sa vydáva za účelom ustanovenia pravidiel správania, ktoré pri- spejú k zdravým podmienkam života a práce obyvateľov, k ochrane životného prostredia, k zabezpečeniu verejného poriadku v meste Pezinok.

                                                              § 2
Cieľ úpravy

Cieľom prijatia VZN je vytvoriť podmienky lepšej informovanosti obyvateľov a tým vytvoriť možnosť dodržiavania pravidiel správania osôb na území mesta.

                                                              § 3
Prevencia

Pri svojej činnosti sa zamestnanci Mesta riadia zásadou predchádzania porušovania normatívnych právnych aktov pred uplatňovaním sankcií za ich porušenie.

                                                               § 4
Ochrana životného prostredia

1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva viď § 3 VZN č. 14/98) o miestnych poplatkoch) v rozpore s účelom jeho využitia, najmä parkovaním a odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a na chodníkoch, poškodzovaním nízkej a vysokej zelene, zariadení detských ihrísk, lavičiek a pod.
2. Opakované parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5 t celkovej hmotnosti, autobusov, pojazdných mechanizmov, návesov, prívesov a odstavovanie opravovaných vozidiel, zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez evid. čísla na verejných prie- stranstvách je prípustné len na zákla-de povolenia Mesta a podlieha spoplatneniu miestnym poplatkom za užívanie verejného priestranstva (VZN č. 14/98 o miestnych poplatkoch). Mesto vydáva žiadateľom po- volenia na užívanie verejného prie- stranstva, v ktorom je určené miesto parkovania, prípadne osobitné podmienky pre užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré je žiadateľ povinný rešpektovať.
3. Povinnosti majiteľa podľa odseku 2 má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič alebo vykonávateľ opravy vozidla.

                                                               § 5
Povinnosti majiteľov nehnuteľností

1. Majiteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktorá je bezpro-stredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti (najmä chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie záhrad a hospodárskych objektov a pod.). V zimnom období je majiteľ povinný nepretržite udržiavať chodník, ktorý je priľahlý k jeho nehnuteľnosti v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.
2. Povinnosti majiteľa podľa ods. 1 má podľa povahy veci aj držiteľ, správca, vykonávateľ práva hospodárenia, nájomca, užívateľ alebo iná osoba v postavení umožňujúcom nakladanie s vecou.

                                                                 § 6
    Osobitné povinnosti právnických alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie
Právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné udržiavať čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti tak, aby nenarušili vzhľad alebo prostredie mesta.

                                                                  § 7
Nočný pokoj
1. Čas nočného pokoja sa na úze- mí mesta určuje od 22.00 hod. do 6.00 hod. v každom kalendárnom dni. Spôsob ochrany nočného poko-ja je určený v osobitnom predpise (§ 47 ods. 1 písm. b zák. NR SR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
2. Časom určeným na odpočinok a regeneráciu síl (ďalej len čas "odpočinku") sa rozumie:
a) v pracovné dni - od 22.00 do 6.00 hod.;
b) v sobotu - od 22.00 do 6.00 hod.;
c) v nedeľu - od 0.00 do 6.00 hod.
3. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami sa vzťahuje určenie času odpočinku ako na nedeľu.
4. Výkon činností, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce hlukom alebo iným obdobne účinným spôsobom, je v čase odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú naliehavý alebo význam- ný záujem mesta.

                                                                 § 8
Povinnosti majiteľov(držiteľov) psov
1. Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Na verejnom priestranstve sú majitelia (držitelia) psov povinní zabezpečiť ich pohyb a správanie tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu alebo ohrozeniu osôb a zvierat alebo k poškodeniu majetku. Majiteľ (držiteľ) je povinný vybaviť svojho psa dostatočne pevnou vôdzkou s obojkom, prípadne ak to vyžaduje situácia aj náhubkom. Ďalej majiteľ (držiteľ) psa je povinný na obojok pripevniť známku s identifikačným číslom vydaným MsÚ pre potreby kontroly alebo zistenia adresy majiteľa (držiteľa) psa pre prípad jeho straty. Majiteľ alebo držiteľ psa ho smie zveriť do starostlivosti len takej osobe, ktorá je spôsobilá zvládnuť spoľahli- vo správanie psa v každej situácii.
2. Majiteľ je povinný zbezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a verejne prístupné priestory (najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stánky a pod.) a nepoškodzoval výsadbu zelene, kvetinové záhony a trávniky. V prípade znečistenia verejného prie- stranstva je majiteľ (držiteľ) psa povinný túto nečistotu odstrániť alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlast- né náklady.

                                                                § 9
Odchyt psov
1. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený. O odchyte psov vedie Mestská polícia evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
2. Majiteľ je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak hodnoverne preukáže svoje vlastníctvo. Súčasne majiteľ uhradí Mestu skutočné náklady za odchyt a starostlivosť o psa.
3. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi alebo v medziach ich pokynov (§ 29 a násl. zák. č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat).
4. Povinnosti majiteľa psa podľa § 7 a 8 tohto VZN sa vzťahujú aj na osobu, ktorej majiteľ psa zveril do starostlivosti.

                                                                § 10
Osobitné užívanie verejného priestranstva
   Osobitné užívanie verejného priestranstva je prípustné len na základe povolenia vydaného rozhodnutím Mesta, ak osobitný predpis nestanovuje inak (VZN č. 14/98 o miestnych poplatkoch).

                                                               § 11
Správanie na verejnosti
1. Každý je povinný správať sa na verejných priestranstvách a verejnosti prístupných miestach tak, aby nedochádzalo k znečisteniu týchto priestorov, verejných zariadení a budov, ku vzniku škôd, najmä k obťažovaniu spoluobčanov hlukom, svojvoľným zásahom do ich slobodného pohybu.
2. Majitelia a prevádzkovatelia verejne prístupných priestorov a organizácie usporiadajúce verejné akcie sú povinní zabezpečiť v týchto priestoroch poriadok a čistotu. Ustanovenia § 4 až 7 tohto VZN týmto ustanovením nie sú dotknuté.

                                                              § 12
Osobitné ustanovenia o zabezpečení verejného poriadku v rekreačných oblastiach
1) Rekreačnými oblasťami (ďalej len RO) v rámci katastrálneho územia Mesta Pezinok sú:
a) RO Slnečné údolie
Leží v centre CHKO Malé Karpaty na SZ od centra mesta asi 9 km za obcou Limbach v hornej časti doliny modelovanej Mestským potokom. V oblasti sa nachádza 134 chát.
b) RO Reisinger
Leží v CHKO Malé Karpaty na SZ od centra mesta asi 7 km za obcou Limbach, vľavo pod RO Slnečné údolie. V oblasti sa nachádza 27 chát.
c) RO Leittne
Leží na SZ od centra mesta, za obcou Limbach po pravej strane Mestského potoka. V oblasti sa nachádza 59 chát.
d) RO Baba
Leží na SZ v okrajovej polohe katatrálneho územia mesta, v CHKO Malé Karpaty vo výške 520 m.n.m. Nachádza sa tu 14 chát.
e) RO Stupy
Leží na SZ od centra mesta, 6 km od štátnej cesty Pezinok - Baba - Malacky v Hrubej doline tvorenej potokom Blatina - Saulak. V oblasti sa nachádza 85 chát.
f) RO Kučišdorfská dolina
Leží na severe od centra mesta po pravej strane štátnej cesty Pezinok - Baba - Malacky. V oblasti sa nachádza 227 chát.
g) RO Krkavec
Leží v katastrálnom území Grinava. nad obcou Limbach, vzdialená od sídelného útvaru Pezinok asi 5 km. V oblasti sa nachádza 227 chát.
2. V rekreačných oblastiach sa okrem obmedzení platných na celom území mesta Pezinok navyše zakazuje:
a) chov a voľný pohyb domácich, zdomácnených a hospodárskych zvierat nielen v RO, ale aj v lesoch;
b) v dňoch pracovného voľna a v dňoch pracovného pokoja rušiť hlukom, spevom, krikom a tak obťažo- vať iných návštevníkov rekreačnej oblasti;
c) vykonávať údržbu resp. umývanie motorových vozidiel;
d) oplocovanie pozemkov, výsadba drevín bez predchádzajúceho súhla- su mesta, výstavba objektov okrem skladu na drevo o zastavanej ploche 7 m2, suchého WC do plochy 1 m2. Výstavba uvedených stavieb podlieha ustanoveniam zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení;
e) budovanie spevnených plôch a zábran prístupu k jednotlivým objektom chát;
f) spaľovať odpady a materiály, ktoré znečisťujú ovzdušie dymom a zápachom;
g) mať v chode naštartovaný motor motorových vozidiel nad nevyhnutný čas.

                                                                  § 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto VZN sú upravené v osobitných predpisoch (napr. § 46, 47, 48, 49 a 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, § 105, 106 zák. č. 50/76 Zb. stavebný zákon...).
2. Zvlášť prísne sa bude posudzovať porušenie VZN č. 11/99 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu v rekreačných oblastiach.

                                                                   § 14
1. V sporných prípadoch a v podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje primátor.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2001 o verejnom poriadku.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa, v ktorý bolo po schválení MsZ vyvesené na úradnej tabuli Mesta a súčasne je prístupné na Mestskom úrade.


Ohodnoťte článok: