Integrácia detí z rómskej komunity

Anna Krasňanská / Február 2002 / Prečítané 2491 krát
Problémy s neprispôsobivým etnikom v našej spoločnosti sa v posledných dvoch rokoch bezprostredne dotkli aj grinavskej Materskej školy.
Tápanie v nevedomosti o rómskej kultúre a spôsobe života Rómov i pochybnosti z rokmi vypestovaných predsudkov na jednej strane a na druhej strane snaha poskytnúť týmto deťom aj iný spôsob života, v mojej osobnosti zvádzali dosť krutý súboj. Napokon zvíťazilo moje humánnejšie "ja" a v školskom roku 2000/2001 sme začali v našej MŠ s integráciou detí rómskeho etnika žijúcich na území Pezinka.
   Tieto deti vyrastajú v rómskej komunite v izolovanom prostredí. Okrem niekoľkých spoločných akcií sprostredkovaných Mestom Pezinok nemajú možnosť porovnávať svoj spôsob života s iným. Žijú na periférii mesta, kde nemajú možnosť spoznať iné vzory správania a konania či už detí alebo dospelých - z toho vyplýva zaostávanie detí za bežnou populáciou o jeden a viac rokov.
Neovládanie spisovného jazyka, nedostatočná slovná zásoba, obmedzená pozornosť, trpezlivosť a sebaovládanie, zaostávanie v grafomotorike a jemnej motorike, odlišné poznatky a vedomosti o bežných životných javoch, nedostatočne osvojené zručnosti a návyky, to všetko znižuje schopnosť dieťaťa k bezproblémovému zaradeniu do I. ročníka základnej školy.
Dieťa z komunity prišlo s hračkami do styku prvýkrát až v prostredí materskej školy.
Po niekoľkých mesiacoch integrácie detí v triedach MŠ badáme značné úspechy v oblasti správania, sebaobsluhy, u starších detí aj pokrok v oblasti grafomotoriky. Cieľavedomou a dôslednou prácou učiteliek a od januára aj s pomocou asistentiek sa nám darí dosahovať viditeľné výsledky. Najväčšou prekážkou v dôslednosti pôsobenia na deti je prerušenie dochádzky dieťaťa na dlhšie obdobie. Rómski rodičia ťažko znášajú ignoráciu, ale aj prejavy nepriateľstva, či už zo strany učiteliek alebo rodičov. Vo vzťahu učiteľka - rodič, je dôležitá vzájomná dôvera a rešpekt. Zo skúseností vieme, že najlepšia spolupráca je s rodičmi, ktorí vo svojom detstve navštevovali predškolské zariadenie, čo berieme ako pozitívum pre budúcnosť našich terajších rómskych predškolákov. Rodičia sú prístupní vzájomným dohodám, starajú sa o hygienu a čisté ošatenie svojich detí. Pre úspešnosť dochádzky rómskych detí do MŠ je dôležité, aby vedeli, že sa o nich niekto zaujíma.
Nemôžeme sa tváriť, že tu nie sú, keď sa každý deň s nimi stretávame, či už na ulici alebo v obchodoch. Snažme sa ich vnímať ako ľudské bytosti a vštepovať im od útleho detstva žiť zodpovedne nielen vo vzťahu k vlastnej osobe, rodine ale aj spoločnosti, v ktorej žijú.

Ohodnoťte článok: