PRIORITY SAMOSPRÁVY PEZINKA

Február 2002 / Prečítané 1584 krát
Hoci zákon o obecnom zriadení, tiež Programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 1998 - 2002, platné koncepcie a všeobecne záväzné nariadenia (VZN) určujú podrobné úlohy, pred ktorými stojí pezinská samospráva v tomto roku, ponúkame čitateľom prehľad ťažiskových aktivít pre tých, ktorí nemajú možnosť a hádam ani trpezlivosť a záujem podrobnejšie si preštudovať uvedené materiály. Tento príspevok je stručnou informáciou o tom, čo môže v roku 2002 občan mesta očakávať od orgánov samosprávy, samozrejme okrem bežných služieb súvisiacich s každodenným chodom života v Pezinku v oblasti:
legislatívnej
- prijatie Štatútu mesta Pezinok;
- prijatie VZN o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb;
- prijatie VZN o verejnom poriadku;
- prijatie Pracovného poriadku (k 1.4. 2002);
administratívno-správnej
- vytvorenie podmienok pre postupný prechod kompetencií zo štátnej správy na samosprávu (agenda matrík, životného prostredia, sociálnych vecí, školstva);
- zabezpečenie parlamentných volieb;
- príprava komunálnych volieb;
rozpočtovej
- zachovanie solventnosti a finančnej stability mesta;
- zabezpečenie dlhovej služby mesta;
- zabezpečenie financovania akcií podľa programového vyhlásenia
Mestského zastupiteľstva v súlade so schváleným rozpočtom mesta;
- príprava východiskového (základného) rozpočtu na nové volebné obdobie;
investičnej
- schválenie územného plánu centrálnej mestskej zóny;
- schválenie štúdie, výber dodávateľa a začatie projektu kanalizácie v grinavskej časti mesta;
- dokončenie rekonštrukcie Starej radnice;
- vybudovanie prístrešku na cintoríne v Pezinku;
- vybudovanie dvoch cestných svetelných priechodov (pri Poliklinike a v Grinave pri Evanjelickom kostole);
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v Grinave na uliciach Vinice, Myslenická a Cintorínska;
- začatie budovania komunikácie a mostu v rekreačnej oblasti Leitne;
- vydanie územného rozhodnutia, výber dodávateľa a spracovanie projektu pre stavebné povolenie obytného súboru Rozálka;
životného prostredia
- prechod na nový systém spoplatňovania za odvoz komunálneho odpadu;
- v rámci reformy verejnej správy prebranie novej agendy na úseku ochrany prírody (ochrana drevín, povolovanie výrubov, ukladanie náhradnej výsadby) zo štátnej správy (Okresného úradu);
- vytvorenie tzv. "zberného miesta" na zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín;
- dobudovanie kontajnerových stanovíšť;
- postupné ozdravovanie zelene v areáli Zámockého parku na základe znaleckého posudku;
kultúrnej
- podpora podujatí zo strany mesta: medzinárodných festivalov Ad Una Corda, Etnofestival a Cibulák, ďalej súťažnej prehliadky Dychovky v preši a tanečnej súťaže Pezinský strapec;
- formou grantov podpora ďalších miestnych kultúrnych aktivít;
- rekonštrukcia a osadenie súsošia Prešiarov;
sociálnej
- vytvorenie podmienok pre komplexnú starostlivosť o dôchodcov (po prechod kompetencií zo štátnej správy na mesto vytvorenie z Domu penziónu dôchodcov, ktorý je napojený na budovu Strediska opatrovateľskej služby, komplexu budov pre poskytovanie služieb najmä pre starých a bezvládnych občanov);
- pokračovanie v socializácii rómskych spoluobčanov (projekt asistentiek v Materskej škole a projekt predstavenie rómskych spoluobčanov v rámci Dňa rómov - 7.4. 2002);
- rozšírenie služieb Útulku sv. Anny v nepretržitej prevádzke aj pre občanov okolitých miest a obcí;
cestovného ruchu
- prezentácia mesta na výstavách cestovného ruchu Slovakiatour a GO;
- vydanie nového prospektu o Pezinku v troch jazykových mutáciách;
- rozšírenie ponuky cestovného ruchu o nové produkty (značenie cyklotrás v regióne, Hradné slávnosti, náučný chodník Po stopách pezinských maliarov);
bezpečnostnej (ochrany občanov a majetku)
- spracovanie projektu vytvorenia moderného komplexného informačného systému pre potreby predovšetkým mestskej polície na skvalitnenie poskytovaných služieb občanom v záujme zabezpečenia ochrany ich majetku, života a zdravia (mal by zahŕňať, okrem iného, integráciu kamerového systému, integráciu systému zachytenia prichádzajúcich telefónnych hovorov, ich identifikáciu a priestorovú lokalizáciu, ďalej lokalizáciu vozidiel a hliadok polície pomocou GPS (globálny polohový systém), vrátane zobrazenia na mapovej scéne, integráciu digitálnych interaktívnych máp pre potreby polície a lokalizáciu udalostí);
- spracovanie internetovej stránky Mestskej polície Pezinok;
- v prevádzkach so sídlom v meste Pezinok zvýšiť kontrolnú činnosť zameranú na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov predovšetkým v oblasti zákazu predávania alebo podávania alkoholických nápojov alebo umožňovania ich požívania osobám mladším ako 18 rokov;
medzinárodných vzťahov
- v rámci rozvoja vzťahov s tromi partnerskými mestami uskutočnenie Týždňa Mosonmagyaróváru v Pezinku;
- zorganizovanie podujatia Pocta Kupeckému III. - medzinárodnej výtvarnej súťaže talentovanej mládeže zo 4 partnerských miest (Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár, Neusiedl am See, Pezinok).

Ohodnoťte článok: