Hľadá sa nový priestor na cintorín

December 2001 / Prečítané 1866 krát

   Mesto Pezinok vzhľadom na naplnenosť jestvujúceho cintorína musí neodkladne riešiť výstavbu nového. Podľa schváleného územného plánu má byť zriadený v priestore na ľavej strane od cesty II/503 v smere na Viničné (medzi areálom firiem Batea a Lineál). Tieto pozemky v rámci konkurzného konania Poľnohospodárskeho družstva Pezinok zakúpila firma Batea.
Firma Batea sa obrátila na Mesto Pezinok so žiadosťou o prehodnotenie územného plánu s možnosťou riešenia nového cintorína na inom mieste. Aj keď navrhovaný cintorín je v zozname verejnoprospešných stavieb a v prípade nesúhlasu vlastníka pozemku je možným riešením vyvlastňovacie konanie, na spoločnom rokovaní sa dohodlo, že sa bude hľadať iný vhodný priestor. Vyhľadávaciu urbanistickú štúdiu bude financovať firma Batea.
Postoj mesta do istej miery ovplyvnila aj skutočnosť, že navrhovaný priestor sa v súčasnosti nejaví ako najdôstojnejší na výstavbu cintorína. Je umiestnený medzi dvoma priemyselnými areálmi, naproti je záhradkárska osada a skládka tuhého komunálneho odpadu Pezinských tehelní a je ťažko dostupný.
Mestské zastupiteľstvo zobralo výsledky rokovania a návrh na obstaranie urbanistickej štúdie za dohodnutých podmienok na vedomie. Štúdia musí riešiť lokalizáciu nového cintorína, dopravné napojenie, komunikačné riešenie, objekty podmieňujúce prevádzku a napojenie komplexu na inžinierske siete.


Ohodnoťte článok: