Ako dopadli daňové kontroly na Zámockej ulici?

November 2001 / Prečítané 2072 krát
V septembri bola pracovníkmi oddelenia správy a kontroly dane z nehnuteľností a útvaru hlavného kontrolóra vykonaná kontrola dane na Zámockej ulici. Išlo o 53 daňových kontrol. Priamo na mieste bol porovnaný skutočný stav s daňovým priznaním daňovníka za rok 2001 a listom vlastníctva.
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie paragrafu upravujúceho vyrubenie dane (zákon č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľnosti). Z výsledkov kontrol vyplynulo, že skutočný stav vo väčšine prípadov nebol v súlade s podaným daňovým priznaním a listom vlastníctva.
Najčastejšie revízne zistenia boli v priznaní pozemkov (nepriznané pozemky, nižšie výmery, pozemky spočítané spolu bez rozlíšenia druhu, napríklad záhrada a zastavaná plocha, chybné parcelné čísla) a priznaní stavieb (nepriznané stavby, skleníky, prístavby, garáže, priznané nižšie výmery stavieb, nepriznané podnikanie v časti rodinného domu a v samostatnej dielni).
A celkový výsledok: spolu dodatočne vyrubili platobným výmerom 14 159 Sk 24 daňovníkom. Keďže išlo o prvú kontrolu na vopred určenej ulici, neboli uplatnené sankcie a dodatočné vyrubenie za uplynulých 5 rokov v zmysle zákona, ale len za príslušný rok. Cieľom však nebol len finančný efekt, ale najmä zladenie skutočnosti s už podaným daňovým priznaním. Touto formou chceme upozorniť aj ostatných daňovníkov, aby si zladili priznania so skutočným stavom, vyhnú sa tak problémom pri ďalších daňových kontrolách, ktoré budú pokračovať i na ďalších uliciach.

Ohodnoťte článok: