Informácie o voľbách

November 2001 / Prečítané 1625 krát
  Kto môže voliť?
  • Právo voliť do orgánov vyšších územných celkov majú občania SR a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia vyššieho územného celku, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov vyššieho územného celku, a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov.
  • Voliť nemôže ten, kto je vo výkone trestu odňatia slobody, pozbavený spôsobilosti na právne úkony, má zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia, alebo je vo výkone základnej alebo náhradnej vojenskej služby, alebo zdokonaľovacej služby, ktorá si vyžaduje plnenie úloh podľa branného zákona.
  • Predsedov vyšších územných celkov a regionálnych poslancov volíme na štyri roky.
  Právomoci samospráv
  • Obce dostanú aj právomoci v oblasti osvedčovania listín a podpisov.
  • Financie prostredníctvom tzv. decentralizačnej dotácie. Jej výšku a kritériá uplatňovania určia jednotlivé rezorty.
  • Vlastnými príjmami obcí a regiónov budú aj podiely na daniach v správe štátu.
  • Hnuteľný majetok.
  • S nehnuteľným majetkom v oblasti kultúry, zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí bude môcť samospráva nakladať len so súhlasom príslušného ministerstva.
  • Vyše 300 právomocí v piatich etapách - od januára 2002 do januára 2004.
  • Ide o kompetencie v oblasti dopravy, vodného hospodárstva, civilnej ochrany obyvateľstva, matrík, sociálnej pomoci, územného plánovania, stavebného poriadku, ochrany prírody, školstva, kultúry, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
  Regionálny parlament bude:

- prijímať všeobecne záväzné nariadenia
- určovať, ako sa bude hospodáriť s majetkom
- schvaľovať program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja
- schvaľovať rozpočet regiónu
- rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
- rozhodovať o vyhlásení referenda
- zriaďovať, zakladať, rušiť a kontrolovať právnické osoby
- vymenúvať a odvolávať vedúcich právnických osôb
- voliť a odvolávať podpredsedu regiónu
- určovať odmenu poslancom

  Predseda (župan) bude:

- rozhodovať v rozsahu zákona o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb
- bude mať právo pozastaviť vykonateľnosť uznesenia zastupiteľstva, ak je presvedčený, že odporuje zákonu alebo je pre región nevýhodné
- zastupovať región navonok
- v majetkových a iných vzťahoch je štatutárnym orgánom

  Právomoc poslanca:

- predkladá zastupiteľstvu návrhy
- interpeluje predsedu parlamentu
- žiada vysvetlenie od riaditeľov firiem zriadených alebo založených regiónom
- žiada informácie a vysvetlenia o podnikaní od fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia na území regiónu
- žiada vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre svoju funkciu
- informuje na požiadanie voličov o svojej činnosti a práci zastupiteľstva.

Vizitka kraja

Rozloha: 2053 km2
Počet obyvateľov: 559 015
Počet miest a obcí: 72
Hustota obyvateľstva: 272/1 km2
Počet okresov: 8
Počet poslancov VÚC: 46

Ohodnoťte článok: