Nariadenie o odpadoch

November 2001 / Prečítané 1485 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Vo VZN sú vymedzené základné pojmy o odpadoch, pravidlá nakladania s nimi, základné povinnosti pôvodcu odpadu a systém zberu a zneškodňovania odpadov.
Súčasťou VZN je dôvodová správa a príloha č. 1 o druhoch komunálnych odpadov z podskupiny SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV.
Kompletný text tohto nariadenia nájdete na MsÚ - oddelení životného prostredia.

Ohodnoťte článok: