Nové sadzby poplatkov za odpady

November 2001 / Prečítané 1966 krát

   Mestské zastupiteľstvo dňa 8. novembra 2001 v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych a drobných stavebných odpadov.
V novom VZN sú stanovené sadzby poplatkov za odpady na rok 2002 v Pezinku takto:

a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt:
1. 350 Sk na osobu prihlásenú na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v bytovom dome;
2. 250 Sk na osobu prihlásenú na trvalý alebo prechodný pobyt v rodinnom dome;

b) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ podľa priemerného počtu zamestnancov, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad:

   1. ak preukáže, že využíva množstvový zber - 150 Sk na zamestnanca, pričom za množstvový zber platí uvedená osoba zmluvným partnerom Mesta Pezinok;
   2. ak nepreukáže, že využíva množstvový zber - 1200 Sk na zamestnanca;

c) pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov:
   1. ak preukáže, že využíva množstvový zber - 100 Sk na lôžko a zamestnanca, pričom za množstvový zber platí uvedená osoba zmluvným partnerom Mesta Pezinok;
   2. ak nepreukáže, že využíva množstvový zber - 1200 Sk za lôžko a zamestnanca;

d) pri nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu je poplatok určený paušálom - 890 Sk na jednu nehnuteľnosť.

   Poplatok platí poplatník na kalendárny rok, pričom rozhodné skutočnosti na vyrubenie poplatku sa berú do úvahy podľa stavu k 1. januáru spoplatňovaného obdobia.
Zmeny, ktoré nastanú počas spoplatneného obdobia je poplatník povinný hlásiť na mestský úrad do 15 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
Sadzba poplatku pri využití verejného priestranstva na ambulantný predaj ovocia a zeleniny sa stanovuje paušálom 1000 Sk.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2002.


Ohodnoťte článok: