Plnenie rozpočtu k 30.9.2001

November 2001 / Prečítané 2142 krát
Rozpočet mesta na rok 2001 v príjmovej časti predstavoval 148 815 tisíc Sk. Plnenie k 30.9. činí 85 336 tisíc Sk, t.j. 57 percent. Nízke plnenie je pri prevodoch z fondov, spôsobené najmä čerpaním fondových prostriedkov určených na rekonštrukciu Starej radnice a tepelného hospodárstva.
V rozpočtových výdavkoch sa rátalo so sumou 156 336 tisíc Sk, skutočné plnenie za trištvrte roka je 84 658 tisíc Sk, čiže 54 percent. Nízke plnenie spôsobila oneskorená realizácia in
vestičných akcií, najmä prác na rekonštrukcii radnice a tepelného hospodárstva, platieb za terestriálne vysielanie TV a za plánované práce na miestnych komunikáciach.
Plnenie rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti rieši druhá novela rozpočtu mesta na rok 2001 (schválená MsZ 8.11.), v rámci ktorej boli rozpočtované ročné prijmy znížené o 22 055 tisíc Sk a výdavky o 21 323 tisíc Sk. Celkový deficit rozpočtu je 8 322 tisíc Sk, pričom nekrytá časť deficitu je 2 885 tisíc Sk.

Ohodnoťte článok: