50 rokov SOU Pezinok

sou / September 2001 / Prečítané 2756 krát

riaditeľ školy Ing. Daniel Zoch   V týchto dňoch si na Strednom odbornom učilišti M.R. Štefánika pripomínajú 50. výročie vzniku. V roku 1951 tu v skonfiškovanej budove začala svoju činnosť Odborná škola tehliarska a tehliarsky učňovský domov. V roku 1958 škola zmenila názov na Závodnú účňovskú školu Pezinok. Postupne sa rozširovala škála učebných odborov, zameriavali sa na výučbu učňov pre podniky z okolia. V rámci prestavby výchovno-vzdelávacej sústavy začína od 1. septembra 1979 pôsobenie Stredného odborného učilišťa s teoretickým vyučovaním. Zriaďovateľom bol Západoslovenský KNV. V roku 1987 prešla zriaďovateľská funkcia na Drevársky a nábytkársky priemysel, zmenil sa aj názov školy na Stredné odborné učilište drevárske. O tri roky neskôr vzniká Stredná škola pre pracujúcich, s dvojročným štúdiom, končiacim s maturitou. Od roku 1984 do roku 1991 prešlo učilište ďalšími organizačnými zmenami. V roku 1993 sa názov Stredného odborného učilišťa drevárskeho zmenil na Stredné odborné učilište Pezinok. Posledné delimitácie sa vykonali v roku 1996, vtedy zo Slovenskej ľudovej majoliky v Modre prešli pod SOU majstri odborného výcviku.
Za 50 rokov existencie bránu školy opustilo 5648 absolventov, z toho 1017 maturantov. V súčasnosti škola zabezpečuje teoretickú i odbornú výučbu v odboroch klampiar (strojárska výroba), mechanik (opravár cestných motorových vozidiel), krajčír (dámske odevy), predavač (potravinársky tovar, rozličný tovar), umeleckoremeselné spracovanie keramiky a umelecký
keramik. Nadstavbové študijné odbory sú strojárstvo, odevníctvo, prevádzka obchodu, umeleckoremeselné práce.
   Najdlhšiu tradíciu na škole má príprava žiakov v odbore predavač potravinárskych tovarov, ktorú zabezpečujú už 37 rokov. V tomto odbore, spolu so zameraniami predavač - rozličný tovar a predavač - priemyselný tovar, ukončilo štúdium 1162 žiakov.
Dlhú tradíciu na škole mala výučba aj v odboroch strojný zámočník, murár, stolár, ktoré v roku 1984 prešli na SOU na Komenského ulici.
Praktické vyučovanie zabezpečujú na pracoviskách školy. Pre učebný odbor umelecký keramik boli v roku 1999 dobudované štyri odborné dielne v budove SOU na Štefánikovej ulici. Pre učebný odbor dámska krajčírka zriadili tri odborné dielne v prenajatých priestoroch na Dolnej ulici v Modre. Výučbu v odbore predavač zabezpečujú na pracoviskách firmy ZDROJ Senec a v odboroch mechanik - opravár cestných motorových vozidiel a klampiar pre strojársku výrobu v prenajatých priestoroch firmy Tatra Regena v Glejovke.
V priestoroch SOU zriadili školskú predajňu, kde žiaci odboru predavač pod vedením majstrov od borného výcviku zabezpečujú predaj výrobkov žiakov a súčasne predávajú občerstvenie. Výsledky a kvalitu profesionálnej prípravy v jednotlivých učebných odboroch prezentujú na pravidelných výstavách žiackych prác, ktorú inštalujú na nádvorí SOU alebo v Dome kultúry. Zúčastňujú sa na prehliadkach a na odborných súťažiach JUVYR v Bratislave, UČEŇ v Trenčíne a UČEŇ MLADÝ TVORCA v Nitre.
Počet učebných a študijných odborov v škole sa postupne stabilizoval, čím sa vytvoril aj kompletný stav pedagogických pracovníkov. V skromných podmienkach starej budovy sa vytvorili učebne a doplnili učebné pomôcky na komplexnú prípravu kvalifikovaných pracovníkov. V súčasnosti má škola šestnásť stálych učiteľov všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov teoretického vyučovania. Okrem toho, že pripravujú odborníkov v príslušnom odbore, snažia sa vychovať rozhľadeného človeka so znalosťou cudzích jazykov, schopného narábať s výpočtovou technikou, disponujúceho základmi ekonomiky, práva a etiky. Žiaci sa zúčastňujú na odborných exkurziach a odborných výstavách. Viacerí absolventi školy ukončili štúdium na vysokých školách, úspešne podnikajú či zastávajú významné posty.


Ohodnoťte článok: