Rekonštrukcia Starej radnice

Milan Oravec / September 2001 / Prečítané 2286 krát
V máji tohto roku sme priniesli správu o začatí rekonštrukcie Starej radnice. Stavebný ruch na objekte vzbudil u mnohých občanov, ale aj návštevníkov mesta, zvýšený záujem o informácie o tejto stavbe. Preto sme sa rozhodli, že o rekonštrukcii napíšeme viac. O informácie sme požiadali primátora mesta Ing. Ivana Pessela:

· Pán primátor, povedzte nám, čo viedlo mesto k začatiu rekonštrukcie Starej radnice?
- Stará radnica je dominantou centrálnej mestskej zóny a Radničného námestia. Je to veľmi zaujímavý a zvláštny objekt, z hľadiska historického i stavebno-technického. Podľa archeologického prieskumu história tejto stavby siaha do obdobia existencie starých keltských stavieb z konca 16. a začiatku 17. storočia. Bola vybudovaná vlastne rekonštrukciou viacerých objektov a má aj v rámci Slovenska jedinečnú dispozíciu a architektúru. Našim cieľom je, aby sme do majetku mesta, hlavne však historických pamiatok, investovali potrebné zdroje. Som presvedčený, že po rekonštrukcii to bude opäť jedna z najkrajších dominánt mesta, ktoré sa hrdí titulom slobodné kráľovské mesto. A v kráľovských mestách boli radnice vždy architektonickým skvostom.

· Čo predchádzalo vlastnej rekonštrukcii?
- Bolo to veľmi veľa práce. Najprv to bola štúdia, ktorá mala preukázať, z hľadiska ekonomického i dispozičného, schopnosť mesta túto radnicu využívať do budúcna. Pôvodne sa uvažovalo, že v rekonštruovanom objekte zostane Základná umelecká škola a vráti sa mu aj architektonické riešenie z obdobia 20-tych rokov, keď v spodnej časti boli malé obchodíky. Na druhom poschodí bol mestský archív a úradovňa bývalého národného výboru. Uvažovalo sa tiež o využití podkrovia. Na štúdiu nadväzoval zámer pamiatkovej obnovy, ktorý sa rodil asi tri roky. Robili sa reštaurátorské a sčasti archeologické výskumy a vyhodnotenie stavby z hľadiska historického a stavebno-technického. Potom bol vypracovaný projekt na stavebné povolenie, prebehli ďalšie náročné rokovania s pamiatkarmi, ktorí mali záujem zachovať všetko, čo má nejakú historickú hodnotu. Bolo to potrebné skĺbiť s požiadavkami mesta na technické využitie radnice. Až po konečnom doriešení požiadaviek bolo vydané stavebné povolenie.

· Ďalším veľkým problémom boli zrejme peniaze...
- V súčasnej ekonomickej situácii to problém ozaj je. Podarilo sa mi zabezpečiť finančné prostriedky formou vydania obligácií. Dokonca vo veľmi krátkom čase. Vydaním obligácií sa vytvoril priestor, aby
sme mohli rekonštrukciu začať. Pre mňa to bolo veľmi dôležité, pretože je to jeden z bodov môjho volebného programu, ale aj programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva.

· Ako ste vybrali dodávateľa stavby?
- Bolo vyhlásené verejné obchodné konanie. Víťazom súťaže sa stala pezinská firma Unicostav. Túto firmu sme poznali už z rekonštrukcie plavárne, kde sme boli s ňou spokojní.

· Aká je na stavbe situácia dnes?
- Po začatí výstavby vznikli nové problémy, pretože nový zákon o pamiatkach určil ďalšie kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. Zo strany pamiatkarov je na stavbe pamiatkarský, archeologický a reštaurátorský dozor. Keď sa začala stavba čistiť a otvárať vzišli nové požiadavky na rekonštrukčné práce, ktoré boli nad rámec pôvodného projektu. Aj keď už bol predtým projekt schválený orgánmi pamiatkovej starostlivosti, museli sme rešpektovať ich ďalšie požiadavky, pretože sa tam objavili nové prvky. Treba povedať, že toto zdržalo výstavbu asi o tri mesiace. Museli sme zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie, aj preto, že medzičasom sa zmenili niektoré technické a dispozičné riešenia. Tieto veci sa však už dokončujú, na poslednom kontrolnom dni na stavbe sme začali uzatvárať požiadavky pamiatkarov. Situácia si vyžaduje hlavne zvýšené nároky na stavebný dozor,
ktorý musí starostlivo sledovať priebeh prác, aby sa náklady zbytočne nezvyšovali a rozpočtované prostriedky efektívne využívali.

· Veľa vecí musíte riešiť za pochodu...
- Je to tak. Sú tam niektoré technické problémy s oknami, so strechou. Objavili sa tam napríklad fresky na jednej bašte. To sú veci, ktoré musíme riešiť za pochodu. Aj napriek tomu, že rozpočet na rekonštrukciu je vyše tridsať miliónov, musíme rátať s tým, že na ochranu pamiatok a reštaurátorské práce, budú potrebné zrejme ďalšie financie.

· Dokedy majú byť rekonštrukčné práce ukončené?
- Dodávateľ nám ponúkol termín ukončenia prác do konca augusta budúceho roku. Budeme sa usilovať o to, aby tento termín bol dodržaný. Keďže spomínané problémy tempo prác značne pribrzdili môžeme však očakávať i to, že termín sa trošku posunie. Úplne nakoniec bude potrebné dobudovať interiéry a doriešiť funkčnosť radnice.

· Čo bude v rekonštruovanej budove?
- Na základe výberového konania na prízemí budú predajňa suvenírov, kvetinárstvo, predajňa ľudovo- umeleckých predmetov, cestovná kancelária SATUR travel, čajovňa, antikvariát, zmenáreň, vinotéka, predajňa Globtelu, kaviareň s cukrárňou. Bude tu tiež mestská galéria a reprezentačné priestory mestskej rady. Na podlaží budú kancelárske priestory.

Ing. Pavel Skovajsa, stavebný dozor:
- Vyjadrenia pamiatkarov k projektovej dokumentácii na rekonštrukciu Starej radnice boli staré päť rokov, preto sme museli vyhovieť ich novým požiadavkám. Robí sa nové statické posúdenie strechy i celého objektu, prieskum vlhkosti, archeologický prieskum a iné. Najväčším problémom je nedoriešená projektová dokumentácia. Na kontrolnom dni sa stretávame každý týždeň, kde riešime ďalší postup prác. Dodávateľ vie čo má robiť, ale nemôže naplno rozvinúť svoju činnosť. Ako prvá sa robila rekonštrukcia strechy, tu museli byť niektoré prvky vymenené alebo opravované.


Ohodnoťte článok: