Vzácne jubileum našej spoluobčianky

Mgr. Oliver Solga / September 2001 / Prečítané 1652 krát

Jubilantka B. Čechová pri slávnostnom zápise do pamätnej knihy mesta

   Dňa 7. októbra sa dožije naša spoluobčianka Brigita Čechová, rod. Klamová vzácneho životného jubilea - storočnice.
Narodila sa v Grinave. Otec tu bol viac rokov richtárom. Vychovala štyri deti. Nemala to ale v živote ľahké, najmä potom, čo jej manžel Ján Čech zomrel v pomerne mladom veku, v 49 rokoch. Starostlivosť o deti zostala na nej.
Pani Brigita si k týmto starostiam pridávala ďalšie, ktoré vyplývali z členstva v rôznych spolkoch. Bola dlhoročnou členkou a funkcionárkou v Červenom kríži. Za jej aktívnu činnosť ju pred desiatimi rokmi ocenili čestnou medailou Za humanitu a mier. Iniciatívne pracovala i v dobrovoľnej požiarnej ochrane, kde sa podieľala na príprave požiarnych družstiev na zásahovú činnosť a na súťaže. Zúčastňovala sa na preventívnych akciách i na spoločenských aktivitách v rámci organizácie, ku ktorým patril aj nácvik a hranie divadla a príprava tradičných hasičských zábav.
Niekoľko rokov bola poslankyňou národného výboru. V kresťanskom zbore zasa organizovala zájazdy na pútnické miesta. Pracovala tiež s mládežou a pomáhala deťom z mnohodetných rodín.
Našej jubilantke želáme do ďalších rokov ešte dobré zdravie a radosť zo života.
Brigitu Čechovú pri príležitosti významného životného jubilea prijme na pezinskej radnici.


Ohodnoťte článok: