SPOMÍNAME

Júl 2001 / Prečítané 2108 krát

Dňa 21.7. 2001 uplynie rok, čo nás bez slova rozlúčky navždy opustila naša drahá mamička, babička, prababička
MÁRIA ČAJANOVÁ z Pezinka.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
štyri dcéry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina

Dňa 9.8. 2001 by sa dožil 76 rokov manžel a otec
JAROSLAV MIHALOVIČ
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti

Dňa 13.7. uplynuli už dva roky, čo zákerná choroba prerušila láskou k ľuďom naplnený život nášho drahého
MARTINA HLAVÁČIKA
S láskou spomína manželka s deťmi, matka,
súrodenci a ostatná rodina.


Ohodnoťte článok: