Povinnosti usporiadateľov

Jún 2001 / Prečítané 1667 krát
V zmysle zák. NR SR č. 96/1991 Zb., o verejných kultúrnych podujatiach, majú usporiadatelia takýchto podujatí povinnosť najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, podať na Mestskom úrade písomné oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie. V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania.
Napriek tomu, že v našom meste sa často konajú rôzne kultúrne podujatia, oznámenia v zmysle cit. zákona na Mestský úrad neprichádzajú. Upozorňujeme preto organizátorov kultúrnych podujatí na túto povinnosť a v prípade nesplnenia tejto povinnosti na možnosť zakázania podujatia, Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa cit. zákona, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa môže Mesto uložiť pokutu do 10 000 Sk.

Ohodnoťte článok: