Výberové KONANIE

PaedDr. René Bílik, CSc. / Máj 2001 / Prečítané 2188 krát
Okresný úrad v Pezinku, ul. M.R. Štefánika číslo 10 Pezinok, vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa plnoorganizovanej Základnej školy Pezi-nok, Holubyho 14.
Uchádzači musia spĺňať požiadavku vysokoškolského vzdelania príslušného študijného odboru, mať najmenej 5 rokov predagogickej praxe a absolvovanú I. kvalifikačnú skúšku.
Záujemcovia predložia na Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry OÚ v Pezinku, Komenského 29 do 30.5. 2001: prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, životopis, overené fotokópie dokladov o vzdelaní, potvrdenie o občianskej bezúhonnosti (výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace), vlastnú koncepciu riadenia a rozvoja základnej školy a predstavu o fungovaní školy v podmienkach právnej subjektivity.

Ohodnoťte článok: