SPOMÍNAME

Máj 2001 / Prečítané 2188 krát

Dňa 1.6. 2001 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
MICHAL  KRIŠTOFIČ
z Pezinka. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
Manželka, dcéra, syn,  vnúčatá a celá rodina


Dňa 15.5. 2001 uplynul rok, čo nás navždy o pustila naša dra- há manželka, babička, prababička a svokra

KATARíNA ŠAJERMANOVÁ, rod. Grancová
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.


S láskou spomínajú manžel s rodinou


Dňa 5.6. 2001 si pripomíname nedožité šesťde- siate narodeniny nášho drahého manžela, otca, svokra a dedka
ŠTEFANA MANÁKA,
ktorý nás náhle a nečakane opustil pred devätnástimi rokmi.
Kytičku fialiek z lásky Ti dávame, povedia Ti za nás ako Ťa radi máme.
Škoda, že nemôžeme Ti ich dať do dlane k Tvojmu sviatku.
Dávame ich na Tvoj hrob na večnú pamiatku.

Manželka Žofka a deti Štefan, Milan, Jana s rodinami


Dňa 26.5. 2001 uplynie 7 rokov, čo nás navždy tragicky opustil
vo veku 21 rokov
JÁN  BLATTNER
Tak náhle odišla duša Tvoja, nestihol si povedať "zbohom mama, otec, brat, zbohom rodina moja."
So smútkom v srdci spomínajú rodičia, brat a starí rodičia.


        Tá rana v srdci stále bolí
zabudnúť nám nedovolí.
Zhasli oči, stíchol tvoj hlas
a veľká bolesť stále je v nás.

Dňa 6. júna uplynie rok, čo nás po tragickom nešťastí opustila naša drahá mamička, dcéra, sestra a švagriná
ANITKA KLAMOVÁ, rod. Bučeková
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: