Oprávnená sťažnosť na stavebnú firmu

Máj 2001 / Prečítané 1744 krát
Útvar hlavnej kontrolórky mesta riešil opakovanú anonymnú sťažnosť obyvateľov Rázusovej ulice na stavebnú firmu podnikajúcu na území mesta, ktorá motorovými vozidlami poškodzuje miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, znečisťuje cestu vytekajúcimi olejmi. V zmysle VZN číslo 7/98 ruší tiež nočný pokoj a vykonáva podnikateľskú činnosť bez súhlasu mesta.
Sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená. Firma ozaj nemá súhlasné stanovisko k podnikateľskej činnosti od mesta, bolo potvrdené aj poškodzovanie zelene a mestskej komunikácie nákladnými vozidlami. Bolo tiež zistené, že dochádza k porušovaniu VZN č. 14/98 § 30 pre neplnenie ohlasovacej povinnosti poplatku z reklamy a k nesprávnemu priznávaniu dane z nehnuteľností.
Operatívna porada primátora dňa 24.4. 2001 prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Pracovníci MsÚ doriešia vec v stavebnom, daňovom i priestupkovom konaní.
Stavebných podnikateľov, ktorí vyvíjajú svoju činnosť na území mesta upozorňujeme, že ju možno vykonávať len na základe súhlas-ného stanoviska mesta (§ 23 VZN č. 7/98) a priestory určené na podnikateľské účely musia oznámiť Živnostenskému odboru

Ohodnoťte článok: