Na podporu cestovného RUCHU

Ing. Alica Kunová / Apríl 2001 / Prečítané 1610 krát

   V rámci špeciálneho prípravného programu pre štrukturálne fondy SR spracovalo Ministerstvo hospodárstva SR v marci Pilotnú grantovú schému pre rozvoj cestovného ruchu, financovanú z prostriedkov programu EÚ PHARE. Je určená malým a stredným podnikateľom v cestovnom ruchu spĺňajúcim kritériá zákona číslo 231/1999 Z.z., miestnym a regionálnym združeniam turizmu, obecným úradom a neziskovým organizáciam vo vybraných prioritných regiónoch pre rozvoj turizmu a ostatných regiónoch s výnimkou hlavného mesta Bratislavy.
Investičné projekty môžu byť podporené do výšky 35 percent celkových oprávnených nákladov. Neinvestičné projekty môžu byť podporené do výšky 50-70 percent celkových oprávnených nákladov.
Minimálna výška poskytnutého grantu je 150 000 Sk pre neinvestičné a 250 000 Sk pre investičné projekty. Maximálna výška poskytnutého grantu je 2 mil. Sk pre investičné aj neinvestičné projekty.
Konečný termín pre prijatie žiadostí o grant je 31. august 2001 o 12.00 hod.
Ďalšie informácie o Pilotnej grantovej schéme pre rozvoj cestovného ruchu a formulár žiadosti možno získať na Ministerstve hospodárstva SR, tel: 07/4854 2312, 4854 2311, fax: 07/4854 1749, www stránka: www.economy.gov.sk/tourgrant .
Záujemcovia môžu nahliadnuť do príručky pre žiadateľov aj na odbore regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov Okresného úradu v Pezinku. Informovať sa možno aj na tel. č.: 0704/641 23 31.


Ohodnoťte článok: