Mesto Pezinok

Ing. Ivan Pessel / Apríl 2001 / Prečítané 1657 krát

vyhlasuje výberové konanie


na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k.ú.Pezinok,
na Hrnčiarskej ul.č.58, súp.č.2787, parc.č.4577/1 - zast.plocha (dom) o výmere 446m2 a parc.č.4577/2 - zast.plochy a nádvoria (spoločný dvor) o výmere 334m2 v príslušnom podiele.


s týmito podmienkami :

 1. Predmet: nehnuteľnosť - dom so spoločným dvorom,súp.č.2787, na parc.č.4577/1 - zast.pl. o výmere 446m2 , 4577/2 - zast.pl. a nádvorie o výmere 334m2. Skutočne zastavanou plochou je z toho 176m2.
  Popis: dom je kultúrnou pamiatkou, nehnuteľnosť má tvar "L",  pôvodne so vstupom z Holubyho ul.č.73, dnes, po   majetko-právnom vysporiadaní so spoluvlastníkom, len z  Hrnčiarskej ul.č.58, bez práva prechodu z Holubyho ul. Nachádzajú sa v ňom len nebytové priestory užívané   nájomcom, vo výmere 46,7m2, ktorého zmluvný vzťah končí  dňom prechodu vlastníctva na nového vlastníka.
  Staveb.-tech.stav: nutná celková rekonštrukcia, nakoľko polovica nehnuteľnosti je už zasanovaná, alebo pre zlý tech.stav nevyužiteľná, a časť, ktorá je zatiaľ v prevádzke ako nájomný nebytový priestor nedosahuje už ani štandartnú kvalitu.
 2. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti :
 • ponuknutá kúpna cena, ktorá musí zohľadniť aj jestvujúci projekt rekonštrukcie tohoto domu (t.j. je súčasťou predmetu prevodu)
 • spôsob úhrady kúpnej ceny, pričom prednosť má okamžitá splatnosť pred ponukou, i keď numericky vyššou, ale splácanou postupne
 • prezentovanie účelu využitia, čo nie je kritériom pre výber
 • identifikačné údaje nadobúdateľov

  hrnciarska1.jpg (24248 bytes)

 1. Podrobnejšie informácie podá : Ing.Ivan Dubek - vedúci OSM, odborný garant výberového konania, č.tel. 0704/6901 170, I.posch.MsÚ, č.dv.11, organizačné otázky zodpovie organizátor JUDr.Poláková Jarmila - právnik odd.správy majetku Mesta.
 2. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na 1.posch. v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie - Hrnčiarska 58".
 3. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 4.6.2001 o 11,00h.
 4. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť otvárania obálok v určenom termíne doručených ponúk ato v ten istý deň t.j.4.6.2001 o 16,00 hod. na MsÚ č. dv.12 na I.posch.
 5. Pripúšťa sa v prípade osobnej účasti uchádzačov, aby výberová komisia pristúpila, podľa vlastného zváženia, k vyjednávaniu s predkladateľom najvýhodnejšieho návrhu.
 6. Rovnako sa pripúšťa zmena podmienok , nie však zásadná, (napr.nie začlenenie úplne nového kritéria pre výber), ktorú musí schváliť výberová komisia najneskôr v Rozhodnutí o vlastnom postupe bezprostredne pred zahájením svojej činnosti.
 7. Mesto Pezinok si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a nevybrať ani jedného z uchádzačov, keď doručené ponuky nebudú obsahovať ponuku kúpnej ceny v očakávanej úrovni, alebo keď sa výrazne zmenia podmienky, za ktorých bolo výberové konanie vyhlásené.

Ohodnoťte článok: