VYHODNOTENIE PRIESKUMU VEREJNEJ MIENKY

Ing. Eva Lupová / Apríl 2001 / Prečítané 2455 krát
termín uskutočnenia prieskumu: 2.-23.3.2001
realizátor prieskumu: Mestský úrad Pezinok
anketári: študenti z Pezinka
metóda zberu údajov: štandartizovaný rozhovor podľa dotazníka
spôsob výberu respondetov: kvótny výber
počet oslovených respondentov: 200
návratnosť dotazníkov: 186

štruktúra respondentov:
podľa pohlavia: - muži (43,1%)
- ženy (56,9%)
  
podľa veku:
- 18-24 rokov (20,6%)
- 25-34 rokov ( 23,1 %)
- 35-59 rokov (42,9 %)
- 60 a viac rokov (13,4 %)
  
podľa zamestnania:
- zamestnanec (41,7 %)
- podnikateľ (24,3 %)
- ostatní ekonomicky aktívni (10,6 %)
- ek.neaktívni (dôchodcovia,
- ženy na materskej dovolenke, vojaci, študenti, nezamestnaní) (23,4 %)
  
podľa vzdelania:
- základné (18,5 %)
- stredoškolské (52,3 %)
- vysokoškolské (29,2 %)
  
podľa bydliska: - sídlisko Sever (19,1 %)
- sídlisko Juh (15,2 %)
- sídlisko Muškát (12,8 %)
- centrum (17,4 %)
- Grinava (15,4 %)
- Cajla (13,9 %)
- iné (6,2 %)


v ý s l e d k y :

 1. pri hodnotení uplynulých 2 rokov tohoto volebného obdobia samosprávy mesta Pezinok sú respondenti toho názoru, že životné podmienky v meste sa od r. 1998:
  - nezmenili - 52,4 %
  - zlepšili - 39,2 %
  - zhoršili 8,4 %
  V čom predovšetkým vidia zlepšenie:
  - v úprave centra mesta (27-krát)
  - v rozšírení a skvalitnení obchodu a služieb (19 -krát)
  - v celkovom skrášlení mesta (11-krát)
  - v zlepšení starostlivosti o životné prostredie (10-krát)
  - v otvorení plavárne (10-krát)
  - v skvalitnení ponuky kultúrneho vyžitia a práci Kultúrneho centra (10-krát)
  - v rošírení podnikania (8-krát)
  - vo vybudovaní chodníkov (5-krát)
  - v zlepšení čistoty v meste (4-krát)
  - ostatné odpovede (s početnosťou menej ako 3-krát): v zavedení mestskej televízie, otvorenie squashovej haly, vo všetkom, v profesionálnom prístupe subjektov samosprávy, v práci Mestskej polície, ktorá robí ochranu mesta, v celkovej starostlivosti o mesto, vo vybudovaní Okresného súdu)
  V čom vidia zhoršenie:
  - v mestskej hromadnej doprave (9-krát)
  - v dopravnej situácii najmä v centre mesta (križovatka na Bratislavske, chýbajú prechody pre chodcov so semaformi)a v nedostatku parkovacích plôch (9-krát)
  - v stave miestnych komunikácií (najmä chodníkov) (8-krát)
  - v bezohľadnosti psíčkárov, ktorí pri venčení neodstaňujú exkrementy po svojich psoch (6-krát)
  - v bezpečnosti občanov, raste kriminality a vandalizmu (6-krát)
  - v stave detských ihrísk (5-krát)
  - v stave športovísk (5-krát)
  - neúmerne rastie počet pohostinstiev a herní (3-krát)
  - v informovanosti občanov (3-krát)
  - v čistote mesta (špina mimo centra, smetiská v okrajových častiach mesta, stav skládky v Pezinských tehelniach) (3-krát)
  - vo vysokom daňovom zaťažení (2-krát)
  - ostatné odpovede (s početnosťou 1-krát): v nezáujme o zachovanie historického rázu centra mesta, v službách pošty, v celkovej drahote, v rastúcich cenách káblovej televízie, pobehovaní túlavých psov, vo vzhľade námestia za Dolným kostolom a Potočnej ul., poslanci si viac presadzujú svoje vlastné záujmy, mladí sa nemajú kde na Juhu zabávať, zrušení malého trhoviska, bezdomovci sa túlajú okolo smetiakov na Starom Dvore, v Perinku stojí málo rýchlikov)
  V čom by uvítali pomoc:
  - v zavedení svetelnej signalizácie na exponovaných priechodoch pre chodcov (na križovatke Bratislav- skej ul. s Holubyho, pri Poliklinike, pri Gymnáziu) (9-krát)
  - pri bytovej výstavbe, otvorení nových ulíc na výstavby rodinných domov (8-krát)
  - pri zlepšovaní životného prostredia (čistenie ulíc, výsadba zelene), zamedzení znečistenia mesta psími exkrementami, pokutovaní neplatičov poplatkov za psov (7-krát)
  - pri zlepšení stavu ciest a chodníkov v meste (na cintorína a v centre) (6-krát)
  - pri vybudovaní nových detských ihrísk (5-krát)
  - vo vybudovaní pešej zóny v centre mesta (4-krát)
  - pri zabezpečení, aby návštevníci pohostinstiev nerušili nočný kľud (3-krát)
  - pri prevencii rastu krimitality, najmä krádeží a vandalizmu (rozbíjanie telefónnych búdok apod.) (3-krát)
  - pri výstavbe nových športovísk (3-krát)
  - v zlepšení informovanosti občanov (2-krát)
  - ostatné odpovede  (1-krát) (osadenie odpadového koša pri MŠ na Vajanského ul., zlepšiť vybavenosť škôlok, odklon dopravy z centra, kontrola rýchlosti áut na Hrnčiarskej ul., viac brať na zreteľ občanov a nielen podnikateľov, nevyberať daň z nehnuteľností, resp. znížiť dane, zníženie počtu úradníkov a zlepšenie ich prístupu, rozvoj turizmu, mestské zakázky zadávať hlavne pezinským firmám, zlepšiť podmienky pre podnikanie, robiť lepšiu propagáciu miestnych podnikateľov a zlepšiť komunikáciu s nimi,
  pomáhať postihnutým, najmä deťom)
   
 2. Ako sa zaujímajú respondenti o činnosť Mestského úradu:
  - priemerne - 65,2 %
  - nezaujíma sa - 19,1 %
  - podpriemerne - 11,2 %
  - nadpriemerne - 4,5 %
    
 3. Ako sú respondenti informovaní o činnosti Mestského úradu:
  - priemerne - 56,8 %
  - podpriemerne - 31,2 %
  - nezaujíma sa - 8,7 %
  - nadpriemerne - 3,3 %
    
 4. Za najvhodnejší zdroj informácií o práci samosprávy považujú responenti:
  - časopis Pezinčan - 58,6 %
  - mestskú televíziu - 33,3 %
  - oznamy v úradných tabuliach - 4,9 %
  - mestský rozhlas - 1,9 %
  - iné zdroje (rozhovor s pracovníkmi MsÚ a internet) (1,3 %)
    
 5. Intenzita kontaktu respondentov s Mestským úradom bola zisťovaná otázkou, či v priebehu tohoto roku, resp. minulého na Mestkom úrade vybavovali nejakú záležitosť:
  - nevybavovalo na Mestského úradu nič - 50,8 %
  - vybavovalo, ale ojedinele - 40,5 %
  - vybavovalo dosť často - 8,7 %
    
 6. Spokojnosť respondentov s prístupom zamestnancom Mestského úradu (MsÚ):
  - skôr spokojní - 38,3 %
  - nemajú vlastnú skúsenosť alebo o práci MsÚ nič nepočuli - 37,3 %
  - veľmi spokojní - 12,1 %
  - skôr nespokojní - 11,1 %
  - nespokojní - 1,2 %
    
 7. Čo sa respondentom na prístupe pracovníkov MsÚ -
  p á č i l o :

  - ochota (8-krát)
  - slušné správanie (6-krát)
  - korektnosť (3-krát)
  - promptnosť (3-krát)
  - nezaujatý prístup (2-krát)
  - objektivita (2-krát)
  - ústretovosť (2-krát)
  - ochota vybaviť aj v mimostránkovom čase (1-krát)
  č o  s a  n e p á č i l o :
  - neochota (4-krát)
  - prílišná byrokracia (3-krát)
  - povýšenecké správanie (3-krát)
  - dlhá čakacia doba vybavovania (2-krát)
  - po 1-krát: náladovosť, neodbornosť, rodinkárstvo., protekcia, netaktnosť, nedôverčivosť, nespokojnosť s výsledkom, nezáujem, zaujatosť, flegmatický prístup, nedodržiavanie úradných hodín - bol vznesený návrh na ich zrušenie)
  (vyskytli sa i názory niektorých občanov, ktorí neprávom vinia za existujúce nedostatky samosprávu, napr. na neochotu pracovníčky na pošte)
    
 8. Ako sú respondenti spokojní s činnosťou Mestského zastupiteľstva:
  - nepoznajú svojich poslancov - 34 %
  - sú skôr spokojní - 33,1 %
  - sú skôr nespokojní - 25,5 %
  - veľmi nespokojní - 6,2 %
  - veľmi spokojní - 1,2 %
    
 9. Ako hodnostia respondenti kontakt s poslancami za ich volebný obvod:
  - veľmi nespokojní - 33,2 %
  - poznajú ich ale sa s nimi nekontaktovali - 30,2 %
  - negatívne - 22,3 %
  - priemerne - 12,5 %
  - pozitívne - 1,8 %
    
 10. Ako sú respondenti spokojní s činnosťou Mestskej rady:
  - nepoznajú jej prácu - 38,4 %
  - skôr spokojní - 30,1 %
  - skôr nespokojní - 27,3 %
  - veľmi nespokojní - 3,6 %
  - veľmi spokojní - 0,6 %
   
 11. Ako sú respondenti spokojní s činnosťou primátora mesta:
  - skôr spokojní - 44,3 %
  - skôr nespokojní - 28,5 %
  - nepoznajú ho - 13 %
  - veľmi spokojní - 10,2 %
  - veľmi nespokojní - 4 %
    
 12. Ktorú oblasť v meste považujú respondenti za najviac sa rozvíjajúcu (bolo možné vyznačiť najviac 3 oblasti):
  - podnikanie - 48,7 %
  - kultúru - 38,7 %
  - výstavbu - 31,2 %
  - služby - 25 %
  - šport - 21,8 %
  - starostlivosť o životné prostredie - 9,3 %
  - turizmus - 8,7 %
  - sociálna oblasť - 5 %
  - iné - 3,6 %
    
 13. Ktorú oblasť v meste považujú respondenti za slabo rozvinutú:
  - bytovú výstavbu - 29,3 %
  - sociálnu oblasť - 28,7 %
  - životné prostredie - 26,8 %
  - turizmus - 25 %
  - služby - 16,2 %
  - kultúru - 15,6 %
  - šport - 13,1 %
  - podnikanie - 3,6 %
  - iné - 2,4 %
    
 14. Čo respondentom v Pezinku najviac chýba :
  - zimný štadión (15-krát)
  - nemocnica, resp. zlepšenie služieb polikliniky (10-krát)
  - viac bytov najmä pre mladých ľudí (10-krát)
  - veľké nákupné stredisko, resp. supermarket (9-krát)
  - pešia zóna v centre (9-krát)
  - sprevádzkovanie hotela Grand, resp. nový hotel v centre (9-krát)
  - viac detských ihrísk ( 7-krát), (na Juhu, v centre a na Muškáte)
  - viac športovísk v meste (7-krát), (napr. softbalové ihrisko, kolkáreň)
  - viac parkovísk (7-krát)
  - drobné služby (5-krát), (najmä oprava obuvi a čistiareň)
  - svetelné križovatky a semafory (5-krát)
  - viac zelene a parkov (5-krát)
  - lepšia doprava (4-krát), (zlepšenie organizácie dopravy, odklon z centra, viac spojov
  MHD)
  - lepšie miestne komunikácie (chodníky a cesty), (4-krát)
  - mliečny bar (2-krát) a samoobslužné stravovanie (2-krát)
  - diskotéky (2-krát)
  - po l raze: animačné programy, teplo v ľuďoch, lepšia informovanosť voličov, viac
  kultúrnych podujatí, odstránenie odpadu z Pezinských tehelní, pracovné miesta,
  plesy, dokončiť rozostavané stavby, nové prvky do skateparku, zlepšenie bezpečnosti na
  cestách, aquapark, podnik na serióznu zábavu, pozemky na priemyselné parky,
  kľud pri pohostinstvách, sociálne zariadenia v meste, zastavovanie rýchlikov, zlepšenie
  osvetlenia na Vajanského ul., podpora športu mládeže, príležitosti pre využitie voľného
  času mládeže od 10-15 rokov, zavedenie kábelovej televízie do domácností, nefajčiars-
  ka reštaurácia, čistejšie ovzdušie, opatrenia na zabránenie rušenia nočného kľudu psami,
  cyklistické chodníky, väčší poriadok na sídliskách,
    
 15. Na otázku, či by boli ochotní podielať sa na riešení problémov občanov, resp. meste, respondenti odpovedali nasledovne:
  - nevedia - 43,2 %
  - áno - 39,8 %
  - nie - 17 %
    
 16. Tí, ktorí prejavili záujem, uviedli nasledovné formy participácie:
  - ako dobrovoľníci - 60,3 %
  - ako členovia odborných komisií Mestského zastupiteľstva - 22,7 %
  - ako poslanci - 15,2 %
  - inou formou - 1,8 %
    
 17. Oblasti, o spoluprácu v ktorých prejavili potenciálni spolupracovníci záujem:
  - ochrana životného prostredia - 30,2 %
  - kultúra - 17,3 %
  - sociálna starostlivosť - 16,1 %
  - turizmus - 14 %
  - iné - 7,5 %
  - investície - 5,6 %
  - mestská legislatíva - 5 %
  - vinárstvo - 4,3 %

Ohodnoťte článok: