Ako gazdovalo mesto?

Apríl 2001 / Prečítané 1685 krát

   Na základe II. novely rozpočtu z 26.10. 2000 malo mesto stanovené príjmy a výdavky na rok 2000 v sume 202 620 000 Sk. Plnenie príjmov predstavovalo 253 313 117 Sk, t.j. 125 percent. Výdavky predstavovali 250 064 501 Sk, plnenie na 123 percent.
Príjmy pozostávali z verejnosprávnych príjmov, kapitálových príjmov a prevodov z fondov. Rozpočet rátal s verejnosprávnymi príjmami v sume 63,1 mil. Sk, v skutočnosti bolo plnenie 71,7 mil. Sk, t.j. 114 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 106 % (rozpočet 93,1 mil. Sk, skutočnos 98,5 mil. Sk). Z fondov bolo do príjmovej časti rozpočtu presunutých 83,1 mil. Sk (rozpočet rátal so 46,4 mil. Sk).
Výdavky pozostávali z verejnosprávnych (neinvestičných) výdavkov, investičných výdavkov na údržbu a splátky, výdavkov na nové investície a prevodov do fondov. Verejnosprávne výdavky činili 61,5 mil. Sk (rozpočet 66,8 mil. Sk), investičné výdavky 13,3 mil. (rozp. 12,9 mil.), výdavky na nové investície 35,7 mil. (rozp. 39,7 mil.), prevody do fondov 139,6 mil. (rozp. 83,2 mil.). Prebytok hospodáreniadárenia bol 7,472 mil. Sk, ktorý bol prerozdelený tak, že 2,035 mil. bolo presunutých do fondov a 5,437 mil. bolo ponechaných v rozpočte.
Hlavná kontrolórka mesta v stanovisku k hospodáreniu mesta konštatovala, že výsledok rozpočtového hospodárenia prekontrolovali, pričom nezistili nedostatky. Rozpočtové výdavky boli v súlade so schváleným rozpočtom, zákonom číslo 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách a VZN číslo 6/96 o rozpočtových pravidlách.