Vyhlásenie literárnej súťaže

Február 2001 / Prečítané 2117 krát

   Mestský úrad v Pezinku v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlásili 9. ročník literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok. Poslaním súťaže je podporiť a spropagovať literárnu tvorbu mladých talentov.

Podmienky súťaže:

1.Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci základných a študenti stredných škôl, ktoré majú sídlo na území mesta Pezinok alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko.

2. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo
- musia byť pôvodné
- môžu mať pôvod v písomných kontrolných prácach.

3. Podmienka zaradenia do hodnotenia:
- doručenie súťažnej práce v troch strojom písaných exemplároch v slovenskom jazyku na adresu Kultúrne centrum, Holubyho 42, p. D. Debnárová v termíne najneskôr do 31.3. 2001.

4. Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo a v priloženej zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a škola, ktorú navštevuje - stredoškoláci pripoja k heslu symbol “SŠ”, žiaci základných škôl symbol “ZŠ”. Obálky budú otvorené až po vyhodnotení súťaže.

5. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, vymenovaná primátorom mesta Pezinok.

6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v každej kategórii (ZŠ a SŠ) v žánroch poézia a próza. Všetky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou v hodnote 500 Sk. Najlepšie súťažné práce budú publikované v Pezinčanovi.

7. Ak by súťažné práce nespĺňali očakávanú umeleckú úroveň, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť alebo znížiť.

8. Výsledky súťaže budú uverejnené v Pezinčanovi.

9. Ak sa po otvorení obálky zistí, že súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, práca bude zo súťaže vylúčená.

Tajomníkom súťaže je a administratívu vedie D. Debnárová, Kultúrne centrum, Holubyho 42, tel. 641 3933.


Ohodnoťte článok: