VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

Február 2001 / Prečítané 1773 krát

   Na Mestskom úrade v Pezinku zaevidovali v roku 2000 spolu 31 sťažností, z toho štyri od anonymných pisateľov. Z uvedeného počtu bolo 12 oprávnených, 7 čiastočne oprávnených a 12 neoprávnených.

Opodstatnené sťažnosti sa týkali dodržiavania všeobecne záväzných nariadení o chove zvierat, cintorínoch a odpadoch, stavebného zákona (oplotenie, stavba chlievov, šopy), zmluvného stavu PBS s.r.o. a užívania majetku mesta.
Čiastočne opodstatnené sťažnosti boli na dodržiavanie VZN (trhový poriadok, pravidlá spolunažívania, chov zvierat) a zákona č. 511/92 Z.z. o správe daní a poplatkov.
Ako neopodstatnené boli posúdené sťažnosti týkajúce sa nočného pokoja, keď sťažovatelia neboli schopní predmet sťažnosti dokázať alebo vyšetrujúci orgán nevedel objektívne posúdiť či hlučnosť prevyšuje prípustnú hladinu zvuku. Sťažovatelia boli upozornení, že so žalobou sa môžu podľa Občianskeho zákonníka obrátiť na súd.
Útvar hlavného kontrolóra pri kontrole zistil, že všetky sťažnosti boli vybavené v lehote stanovenej zákonom.


Ohodnoťte článok: