ÚHK prešetril petíciu

Február 2001 / Prečítané 2138 krát
  Obyvatelia domu na Muškátovej ulici č. 22-24 doručili na Mestský úrad v Pezinku petíciu proti zámeru mesta vybudovať v susedstve ich bytoviek ďalší bytový dom s 24 bytmi. Petíciu prešetrovala hlavná kontrolórka mesta Elena Antalová.
Mestský úrad, oddelenie výstavby, zabezpečuje od konca roku 1999 spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na bytový dom s 24 bytmi, s osadením medzi garážami a bytovým domom Muškátová č. 22-24. Nový objekt má byť situovaný rovnobežne s jestvujúcim domom.
V súčasnosti je projektová dokumentácia na stavbu spracovaná. Vyjadrenie správcov sietí sú kladné, takisto dotknutých orgánov, okrem štátneho okresného hygienika. Posúdenie insolácie a denného osvetlenia bolo vykonané vlani v júni. Posudzujúci Štátny zdravotný ústav (ŠZÚ) hl. m. Bratislavy požadoval doplnenie dokumentácie, čo rieši Doplnok z 20.10.2000. V decembri sa konalo rokovanie na ŠZÚ za prítomnosti pracovníkov ústavu, projektanta a zástupcu MsÚ Pezinok, kde boli dohodnuté podmienky a rozsah dopracovania materiálu.
Hlavná kontrolórka konštatuje, že pri výbere pozemku a spracovávaní podkladov na výstavbu 24 bytov sa postupuje v súlade so stavebným zákonom. Prípravný proces zo strany mesta nie je ukončený. Stanovisko obyvateľov obytného domu Muškátova 22-24 bude zahrnuté do dokladovej časti projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie na Okresnom úrade v Pezinku.

Ohodnoťte článok: