MESTO PEZINOK

Ing. Ivan Pessel / Február 2001 / Prečítané 2215 krát

na NÁJOM nehnuteľnosti - pozemku v k.ú.Pezinok, časť parc.č.816/1
- trvalý trávnatý porast
s výmerou cca 2,86ha, v lokalite Rozálka (Kejda)


s týmito podmienkami :

 1. Predmet: pozemok - pasienok- parc.č.816/1 a to časť o výmere o 28.586m2, vedený na LV Mesta
  Pezinok č. 5472 pre k.ú.Pezinok.

  zelenou farbou spomínaný pozemok

 2. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti :
  * účel nájmu a ponúkané nájomné uvedené formou sadzby "Sk/m2 /rok", čo budú rovnocenné kritériá výberu najvhodnejšieho nájomcu
  * doklady o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
      
 3. Podrobnejšie informácie podá : JUDr.Jarmila Poláková - právnik oddelenia správy majetku,
  organizátor výberového konania, č.t. 6901 176, I.posch.MsÚ, č.dv.15, odborným garantom je
  Ing.Ivan Dubek, vedúci odd.správy majetku Mesta.
      
 4. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám.č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do
  podateľne na II.posch., č.dv.23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne
  označte heslom "Výberové konanie - pasienok Kejda".
     
 5. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 4.4.2001 o 11,00 hod.
    
 6. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa 4.4.20010 o
  15.30 hod. na MsÚ č. dv.12 na I.posch., kde následne po otvorení obálok podaných prihlášok môžu
  zabsolvovať osobný pohovor s výberovou komisiou.
     
 7. Organizátor si vyhraduje právo zrušenia výberového konania, s ktorým rozhodnutím musia byť
  uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
     
 8. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho
  vyhlásenie a písomne s ňou oboznámi aj uchádzačov, ktorý do toho času podali prihlášku.

Ohodnoťte článok: