Ako je to slikvidáciou čerpacej stanice? Spýtali sme sa primátora mesta Ing. Ivan Pessela

Február 2001 / Prečítané 2360 krát
Pán primátor, v uplynulých dňoch ste rokovali so zástupcom akciovej spoločnosti Slovnaft Benzinol o likvidácii jestvujúcej čerpacej stanice pohonných hmôt na Jesenského ulici. Môžete nám povedať, ktoré dôvody vedú k zrušeniu tohto čerpadla a kedy sa to má uskuuskutočniť?

- O zrušení čerpacej stanice sa hovorí už dlhšie. Jedným z dôvodov je to, že územný plán rieši na tomto mieste parkovacie priestory a zastávky pre autobusovú prímestskú dopravu, keďže projekt centrálnej mestskej zóny v strede mesta už verejnú dopravu vylučuje. Ďalším dôvodom je pripravovaná rekonštrukcia štátnej cesty 2/502 v úseku od Grinavy do Modry.
K likvidácii čerpacej stanice vedú i ekologické dôvody. Čerpadlo v terajšom stave nezodpovedá hygienickým požiadavkám. Nádrže na pohonné hmoty nie sú dvojplášťové, čo môže zapríčiniť presiaknutie ropných produktov do spodných vôd a do kanalizácie.
Čerpacia stanica mala byť už zlikvidovaná, majiteľ objektu to však zatiaľ neurobil, vraj, pre nedostatok investičných prostriedkov v minulom roku. Listom z 10.1.2001 spoločnosť Slovnaft Benzinol žiada mesto o súhlas tieto práce ukončiť do 15.6.2001. Ide o likvidáciu vlastnej stavby i odstránenie ekologickej záťaže. Pozemok potom, najneskoršie do 30.6.2001, odovzdajú mestu, ktoré je jeho majiteľom. Navrhnuté podmienky na predĺženie nájmu musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

Ohodnoťte článok: