O nedovolenom parkovaní motorových vozidiel v meste

Január 2001 / Prečítané 2441 krát
Mestská polícia často rieši priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky týkajúce sa nedovoleného parkovania a odstavovania motorových vozidiel na verejných priestranstvách. Zaujímalo nás aký je výskyt týchto priestupkov a ako mestskí policajti problém riešia. Informácie nám poskytol náčelník mestskej polície kpt. Ľudovít Farbula.

   Akých priestupkov sa najčastejšie dopúšťajú vodiči dopravných vozidiel na poz- emných komunikáciach mesta Pezinok?
- Ide o priestupky spáchané porušením predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej prepremávky (zákon č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciach a vyhláška MV SR č. 90/ 1997, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozem- - ných komunikáciach) a to najmä o tzv. statické dopravné priestupky. Takýmto priestup- kom je povedzme porušenie dopravného značenia zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu všetkých vozidiel, ale aj parkovanie na vyhradených parkoviskách pre invalidov a i. Mestská polícia je povinná zo zákona o obecnej polícii vykonať nevyhnutné opatrenia, ak je spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. Tieto priestupky tiež objasňuje a prerokúva v blokovom konaní, teda ukladá za priestupky pokuty do výšky 500 Sk. Okrem toho oznamuje dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku priestupky, ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mestskej polície a zasiela správy o výsledku objasňovania priestupku na prerokovanie príslušnému oddeleniu PZ SR.
Ďalšia kategória priestupkov, ktorá sa priamo dotýka parkovania a odstavovania motorových vozidiel, je priestupok proti poriadku v správe, ktorého sa vodič dopustí porušením VZN (všeobecne záväzného nariadenia) mesta Pezinok č. 7/1998. V § 15 cit. nariadenia je upravené, za akých podmienok je povolené parkovanie, odstavovanie a prevádzka motorových vozidiel na verejných priestranstvách v meste Pezinok. Podľa tohto nariadenia je opakované parkovanie a odstavovanie nákladných vozidiel, autobusov, pojazdných mechanizmov, návesov, prívesov, opravovaných vozidiel, nepojazdných vozidiel a vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách prípustné len na základe povolenia mesta a podlieha spoplatneniu miestnym poplatkom za užívanie verejného priestranstva. Mestská polícia vykonáva kontroly dodržiavania uvedeného VZN, priestupky na tomto úseku objasňuje, rieši v blokovom konaní alebo odstupuje na prerokovanie a rozhodnutie príslušnému správnemu orgánu.


   Kde najčastejšie postihujete vodičov za nesprávne parkovanie?
- Najviac priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky evidujeme v centre mesta, a to konkrétne na Holubyho ulici, kde vodiči porušujú v značnej miere dopravné značenie zákaz zastavenia a na ulici M.R. Štefánika a Radničnom námestí, kde nerešpektujú dopravné značenie vyhradené parkovisko invalidov. Za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky mestská polícia udelila priestupníkom od začiatku roka do konca novembra roku 2000 spolu 750 pokút v blokovom konaní a 85 priestupkov bolo formou správy o výsledku objasňovania zaslaných príslušnému správnemu orgánu na prerokovanie. Čo sa týka neoprávneného, opakovaného parkovania a odstavovania vozidiel v zmysle vyššie uvedeného VZN č. 7/1997, najčastejšie dochádza k jeho porušovaniu na sídlisku Muškát I. a II. a na sídlisku Sever. Od začiatku roka do konca novembra roku 2000 mestská polícia zaevidovala 43 takýchto priestupkov, objasnila ich a voči páchateľom uplatnila sankcie v zmysle príslušných právnych predpisov.


Ohodnoťte článok: