Ako využívať nový zákon o slobode informácií

JUDr. Eva Bakalárová / Január 2001 / Prečítané 1579 krát
V minulom čísle Pezinčana sme vás veľmi stručne a vo všeobecnosti informovali o novom zákone č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Teraz vás budeme informovať, ako môžete podľa neho postupovať v podmienkach povinnej osoby Mesta Pezinok.

Informácie v zmysle zákona sa:
a) zverejňujú ex offo - zo zákona (§ 5);
b) sprístupňujú na žiadosť (§ 14 - 19).

Zverejňovanie informácií EX OFFO - zo zákona (§ 5):
V zmysle ust. § 5 zák. ide o tieto informácie:
- podľa ods. 1 (sú sprístupnené stále):
 • spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry;
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie;
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené;
 • postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať;
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe;
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

- podľa ods. 2 (sú sprístupňované priebežne):

 • termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) a Mestskej rady (MsR) a návrh programu rokokovania;
 • zápisnice zo zasadaní MsZ;
 • texty navrhnutých všeobecne záväzných nariadení (ďalej VZN) do troch dní po ich prerokovaní v MsR (do termínu účinnosti už schváleného znenia VZN v MsZ);
 • texty schválených VZN do 3 dní po termíne ich účinnosti;
 • údaje o dochádzke poslancov na zasadanie MsZ do 3 dní po skončení zasadania;
 • výpisy o hlasovaní poslancov MsZ po každom zasadaní okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.

Informácie zákonné (v zmysle ust. § 5 zák.) budú:

 1. zverejnené na internetovej stránke mesta Pezinok a infotexte TV Pezinok;
 2. k dispozícii aj v miestnosti č. dv. 31 na 2. posch. budovy MsÚ;

Sprístupňovanie informácií NA ŽIADOSŤ (§ 14-19):
Miestnosť č. dv. 31 je centrálnou miestnosťou na:
a) evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií;
b) sprístupňovanie informácií na žiadosť.
Vybaví vás v nej referent informačnej služby (ďalej ref. IS), ktorý je koordinátorom pri aplikácii tohto zákona v praxi v rámci mesta Pezinok a hlavnou kontaktnou osobou medzi zamestnancami mesta Pezinok - ako spracovateľmi informácií na jednej strane a žiadateľmi o informáciu na druhej strane.
Žiadosť o sprístupnenie informácie môže žiadateľ podať: písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom (§ 14/1 zák.).

Zo žiadosti musí byť zjavné:

 1. ktorej povinnej osobe je určená;
 2. kto ju podáva
  - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, ev. titul, rodné číslo, bydlisko;
  - u právnickej osoby: názov (obchodné meno), sídlo, označenie štatutárneho orgánu (meno, priezvisko, ev. titul, označenie funkcie), IČO, prípadne identifikačné údaje (meno, priezvisko, ev. titul, označe-nie funkcie) splnomocneného zástupcu právnickej osoby, ktorý žiadosť požaduje ústne;
 3. ktorých informácií sa týka;
 4. aký spôsob sprístupnenia informácie navrhuje.

Informácie sa sprístupňujú najmä:
a) ústne;
b) nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis;
c) odkopírovaním informácií na technický nosič dát;
d) sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami;
e) telefonicky;
f) faxom;
g) poštou;
h) elektronickou poštou.

Žiadosti sa prijímajú:
1. počas celého pracovného času:
a) písomne - v podateľni MsÚ;
b) faxom - č. faxu 0704/ 6412 303;
c) elektronickou poštou: serafinova.gabriela@msupezinok.sk ;
d) iným technicky vykonateľným spôsobom.

2. počas stránkových hodín MsÚ Pezinok - ústne, a to:
a) u vecne príslušného referenta alebo priamo;
b) u referenta IS.

Úhrada nákladov:
Informácie sa sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške materiálových nákladov za sprístupnenie informácií. (Sadzob-ník úhrad za sprístupňovanie informácií je zverejnený medzi zákonnými informáciami.)


Ohodnoťte článok: