Premiestňovanie kontajnerov len so súhlasom

Odd. živ. prostredia MsÚ / Január 2001 / Prečítané 1627 krát
Mesto riešilo anonymnú sťažnosť občana bývajúceho v bytovke na Bernolákovej ulici. Dôvodom jeho nespokojnosti bolo premiestnenie smetných kontajnerov na iné miesto, takže smeti musel vynášať na väčšiu vzdialenosť. Kontajnery svojvoľne premiestnili iní obyvatelia uvedenej bytovky pravdepodobne v snahe riešiť si situáciu s parkovaním. Nové stanovište kontajnerov bolo vytvorené bez súhlasu kompetentných (Mestský úrad, odd. ŽP) na nevhodnom mieste - trávniku, bez ohľadu na to, že síce si vyriešia vlastné problémy, ale zhoršia situáciu vo vývoze odpadu.
Mesto dalo občnovi za pravdu a urobilo nápravu. Kontajnery sa vrátili na pôvodné miesto. Pripomíname, že pre všetkých obyvateľov mesta Pezinok platí všeobecne záväzné nariadenie č. 15/1996 o odpadoch, ktorým sa zakazuje meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Zákaz sa nevzťahuje na zmeny, ktoré vykoná organizácia poverená zberom odpadu.