VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE POKRAČUJÚ

Ing. Kamil Pajer / Január 2001 / Prečítané 2421 krát
Verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestna-ných sa v zmysle zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. budú v okrese Pezinok realizovať aj v tomto roku v nezmenenej podobe, v roku 2000.
V súčasnosti môžu potenciálni zamestnávatelia predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaného občana na Okresný úrad práce Pezinok, Moyzesova č. 2. Napriek obmedzeným finančným možnostiam v porovnaní s rokom 2000, sa budú žiadosti prehodnocovať a postupne pripravovať na realizáciu.
Preferovať sa budú pracovné miesta, kde sa vytvárajú hodnoty, miesta s vyššou pridanou hodnotou, kde sa zabezpečuje umiestňovanie vybraných osobitných skupín dlhodobo nezamestnaných, ďalej oblasť sociálnych služieb a zdravotníctva.
Základné kritérium pre výber a zaradenie občana na verejnoprospešné miesto je podmienka dlhodobej nezamestnanosti, t.j. nad 12 mesiacov. Príspevok na takto vytvorené pracovné miesto je menej ako šesť celých kalendárnych mesiacov, na základe dohody uzatvorenej s Okresným úradom práce.
O budúcich očakávaných zme-nách, ktoré sa budú pravdepodobne dotýkať maximálnej výšky príspevku a kritérií výberu nezamestnaných na verejnoprospešné pracovné miesta, budeme informovať v priebehu roku 2001 v regionálnych médiách.


Ohodnoťte článok: