Februárové zasadnutie Mestskej rady

Január 2001 / Prečítané 2229 krát
  Zasadnutiam Mestského zastupiteľstva v Pezinku predchádzajú rokovania Mestskej rady (MsR), ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom primátora.
Prvé tohtoročné rokovanie MsR podľa schváleného plánu práce sa uskutoční 8. februára. Bude sa zaoberať správou o plnení Programového vyhlásenia MsZ za rok 2000, koncepciami sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu, správou o vývoji delikvencie v meste a o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností, informáciou o stave kultúrneho života v meste a i.
Rokovanie Mestského zastupi-teľstva s rovnakým programom bude 1. marca o 8.30 hod. v zasadačke na Štefánikovej ul. č. 10.

Ohodnoťte článok: