MESTO PEZINOK

Ing. Ivan Pessel / Január 2001 / Prečítané 1642 krát
oznamuje, že výberové konanie

na nájom nebytových priestorov v k.ú. Pezinok, v objekte na Radničnom námestí č.9  a to kanceláriu č. 28 o podlahovej plo- che 40,9m2

vyhlásené Mestom na základe uznesenia MsZ v Pezinku zo dňa 26.10.2000 a publikované v mesiaci november 2000 s termínom ukončenia 7.12.2000

 

p o k r a č u j e

a podľa uznesenia MsZ dňa 14.12.2000 sa predlžuje do
31.01.2001 do 11.00 hod.

za rovnakých, vyhlásených, podmienok.

 1. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti :

 • účel nájmu a ponúkané nájomné uvedené formou sadzby "Sk/m2 /rok", čo budú kritériá výberu najvhodnejšieho nájomcu
 • doklady o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
 1. Podrobnejšie informácie podá : JUDr.Jarmila Poláková - právnik oddelenia správy majetku, organizátor výberového konania, č.t. 0704/ 6901176, I.posch.MsÚ, č.dv.15. polakova.jarmila@msupezinok.sk
     
 2. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na II.posch., č.dv.23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie - Radničné nám.9".
             
 3. Organizátor si vyhraduje právo zrušenia výberového konania, s ktorým rozhodnutím musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
     
 4. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s ňou oboznámi aj uchádzačov, ktorý do toho času podali prihlášku.

Ohodnoťte článok: