ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2001

Január 2001 / Prečítané 2166 krát

PRÍJMY

HLAVA I. - Verejnosprávne príjmy

63723

460422903

Cintorínske poplatky

120

470622901

Za uloženie odpadu

7000

470622317

Nájom - odpadové nádoby

600

470622317

Popl.za odvoz odpadu v chat.oblast.

120

490111101

Zo závislej činnosti a fuknčných pôžitkov

25000

490112101

Fyzické osoby - D z nehnuteľností - pozemky

720

490112102

Fyzické osoby - D z nehnuteľností - stavby

5100

490113301

Za psa

210

490113302

Z alkoholu

1650

490113307

Z reklamy

310

490113308

Zo vstupného

14

490122104

Správne poplatky - ostatné

170

490211201

Z príjmov právnických osôb

4000

490212101

Práv.osoby - D z nehnuteľností - pozemky

1100

490212102

Práv.osoby - D z nehnuteľností - stavby

11100

490213310

Za znečistenie ovzdušia

19

490213306

Za ubytovaciu kapacitu

220

490213313

Za užívanie verejného priestranstva

500

Za užívanie VP - Vinobranie

700

490213402

Cestná daň

3000

490222104

Správne poplatky - automaty

1600

510422200

Pokuty a penále

150

610229206

Náhrady z poistného plnenia

10

890122200

Pokuty a penále

10

890229208

Výťažok z lotérií

300

HLAVA II. - Kapitálové príjmy

20690

610224200

Kreditné úroky

4000

422922320

Predaj propagačného materiálu

5

422922320

Pezinčan - inzercia

120

442122306

SSS - stravné

950

452929201

Nájom nebytových priestorov

4000

452929201

Nájom Komenského 30

410

452129201

Nájom od PBS

4000

452322307

Chata - ubytovacie služby

15

610229201

Nájom - zasadačka

30

890129201

Nájom - pozemky

200

890122351

Príjem za súpisné čísla

5

890124100

Splátky pôžičiek (sociálne pôžičky)

10

890224100

Splátky pôžičiek /RKFÚ/

60

890224100

Splátky pôžičiek (VTC)

70

890229258

Sponzorstvo (ostatné)

510

Sponzorstvo (Vinobranie)

100

890123103

Príjmy z predaja bytov

205

890123300

Príjmy z predaja nehnuteľností

5000

110921202

Lesy

1000

HLAVA III. - Prevody z fondov

54211

SUMA PRÍJMOV

138624

        

VÝDAVKY

HLAVA I. - Verejnosprávne (neinvestičné) výdavky

67149

1506

Dotácia MHD

150

6102

Bankové poplatky

70

3205

Investorská a inžinierska činnosť

4830

3301

Požiarna ochrana

5

3302

Civilná ochrana

68

4022

Školenia zamestnancov

150

4101

Základ.a rekreač.telesná vých.a šport

836

4109

Ost.čin.v telovýchove a športe

800

4218

Cirkevné kultúrne pamiatky

50

4229

Pezinčan

994

4229

Informačné služby - TV Pezinok

2400

4209

Kultúrne centrum+Informačné centrum

2430

4219

Obradné siene

224

4229

Propagácia mesta+ost.čin.v kultúre

1750

4421

Kluby dôchodcov, SSS, Útulok

3533

4422

Ďalšie sociál.služby

50

4423

Pomoc občanom v hmotnej núdzi

180

4521

Bytové hospodárstvo

275

4523

Rekreačné strediská a pod.zariadenia

201

4529

Správa budov mesta

6010

4604

Cintorínske služby

1030

4609

Ostatné služby miestneho hos.

590

4705

Čistenie a zimná obsluha

3250

4706

Odstraňovanie komunálnych odpadov

5860

5104

Mestská polícia

8910

6101

Členovia obecných zastupitelstiev

1150

6102

Správa MsÚ

21296

8909

Ostat.výdavky

57

HLAVA II. - Investičné výdavky na údržbu a splátky

14910

1015

Ost. činnosť v poľnohospodárstve

20

1516

Údržba miestnych komunikácií

2150

6102

Splátka istiny a úrokov z úveru a obligácií

4525

4603

Verejné osvetlenie

3215

4704

Verejná zeleň

5000

HLAVA III. - Výdavky na nové investície

54000

1516

Výstavba a oprava miest.komunikácií

Svetelné križovatky a prechody

3000

:parkovisko Za hradbami

2400

: komunikácia a most v RO Leitne

400

:parkoviská Sever,Muškátova,pri plavárni

500

:MK Cintorínska+chodník Senecká

2000

:križovatka Šenkvická-kruh.objazd /príspevok/

500

4216

Rekonštrukcia Starej radnice

20000

4229

Rekonštrukcia Mariánskeho stĺpa

800

4229

Terestriálne vysielanie

1500

4421

Klub Grinava - prístavba k MŚ

300

4521

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva

20000

4704

Realizácia nového ihriska v parku

700

6102

Kúpa pozemku

1900

HLAVA IV. - Prevody do fondov

13444

SUMA VÝDAVKOV

149503


Ohodnoťte článok: