ZÁKON O INFORMÁCIÁCH

JUDr. Eva Bakalárová / December 2000 / Prečítané 1685 krát

   Dňa 1. januára 2001 nadobudne účinnosť zák. č. 211/2000 Z.z. o slobode informácii. V zmysle zákona má každá osoba (fyzická i právnická) právo na sprístupnenie informácií. Informácie sú povinné sprístupniť: štátne orgány, obce a ďalšie právnické osoby uvedené v zákone (príspevkové a rozpočtové organizácie obce alebo štátu, obchodné spoločnosti ak hospodária s verejnými financiami a nakladajú s majetkom obce, alebo štátu a ďalšie).
Uvedené osoby sú povinné: jednak zverejniť informácie taxatívne vymedzené zákonom - a to spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a jednak sprístupniť informácie na žiadosť, ktorá musí mať predpísané náležitosti.
Prístup k informáciám je obmedzený: ochranou služobného a obchodného tajomstva a ochranou osobnosti.
Konkrétnejším postupom podľa tohto zákona sa budeme priebežne venovať v ďalších číslach Pezinčana.


Ohodnoťte článok: