Prečo nepokračuje výstavba parkoviska?

December 2000 / Prečítané 1723 krát

   Na Hrnčiarskej ulici malo byť do konca tohto roku vybudované nové parkovisko so 64 miestami. Prečo sa nepokračuje vo výstavbe? - spýtali sme sa vedúceho oddelenia výstavby MsÚ Ing. Michala Ondroviča:
- Áno, v tomto roku bolo v rozpočte mesta finančné krytie na vybudovanie parkoviska Za hrad-bami s predpokladaným nákladom 2 milióny Sk. Projekt bol spracovaný v roku 1999 a na základe verejnej súťaže (prebiehala od júla do novembra) bol za zhotoviteľa vybraný Petmas Pezinok, ktorý poskytol najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Výstavba parkoviska po zbúraní domu č. 53 bola však pozastavená, nakoľko sa vyskytli závažné problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov, na ktorých sa mala výstavba uskutočniť. Tieto veci musíme dať do poriadku. Problém je v tom, že malú časť pozemkov vlastnia 13 majitelia, niektorí bývajú mimo Pezinka, jeden dokonca v zahraničí. Preto je riešenie výkupu zdĺhavé. Veríme však, že sa nám proces majetkovo-právneho vysporiadania podarí v najbližšom čase ukončiť a vo výstavbe budeme môcť v budúcom roku pokračovať.

   Boli zo strany občanov k zámeru výstavby parkoviska vznesené nejaké pripomienky?
- Viem, že obyvatelia vedľajšej bytovky mali požiadavky, aby z ich strany za chodníkom bol vybudovaný 4 metrový pás zelene (projekt navrhuje 1,5 m), aby parkovisko bolo sprístupnené len z Hrnčiarskej ulice (projekt rieši aj vstup zo sídliska), aby v strede parkoviska bol vybudovaný zelený pás (znížil by sa tým počet parkovacích miest) a aby z Hrnčiarskej ulice bol na parkovisko osobitný vchod a výjazd (projektant navrhuje spoločný vchod i východ). Chcel by som však pripomenúť, že parkovisko je riešené v zmysle platných slovenských technických noriem. Spĺňa hygienické požiadavky, čo sa týka hladiny hluku a rozptylových pomerov. Rešpektujeme požiadavku na výrazné zvýšenie bezpečnosti chodcov. Aj preto bude zo strany príjazdu od sídliska vybudovaný spomaľovač, nie taký, aké sú v meste, ale opačný s vyhĺbenou ryhou.


Ohodnoťte článok: