Kontrolná činnosť ÚHK

December 2000 / Prečítané 1622 krát
Útvar hlavnej kontrolórky (ÚHK) vykonal v tomto roku 13 tématických a 32 čiastkových previerok na úseku zmluvných vzťahov, rozpočtu mesta, pokladníc MsÚ a mestských organizácií. V rámci neplánovanej kontrolnej činnosti ÚHK riešil 15 sťažností, prevažne z oblasti dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení mesta. Dve tretiny sťažností bolo oprávnených alebo čiastočne oprávnených.

Osobitné ekonomické zámery mesta na rok 2001
1. Komunikácia a most v rekreačnej oblasti Leitne 400 tis. Sk
2. Svetelná križovatka Holubyho 1500 tis. Sk
3. Svetelné priechody Grinava, Obchodná akadémia 1500 tis. Sk
4. Miestna komunikácia Cintorínska (vrátane parkovacích plôch) + chodník
    Senecká
2000 tis. Sk
5. Križovatka Šenkvická - kruhový objazd (účelový príspevok inému
    subjektu)
500 tis. Sk
6. Rekonštrukcia Starej radnice (I. etapa) 20000 tis. Sk
7. Tepelné hospodárstvo (25% podiel mesta na rekonštrukcii) 20000 tis. Sk
8. Nové ihrisko v parku 700 tis. Sk
9. Kúpa pozemku Zelený dvor 1900 tis. Sk
10. Parkoviská Muškát, Sever a pri plavárni 500 tis. Sk
11. Parkovisko Za hradbami, rekonštrukcia Mariánskeho stĺpa, terestriálne
     vysielanie, klub - Grinava prístavba (rozpracované akcie z roku 2000)

Ohodnoťte článok: