POSLANCI SCHVÁLILI DEFICITNÝ ROZPOČET

December 2000 / Prečítané 1743 krát

   Vo štvrtok 14. decembra sa zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na poslednom tohtoročnom zasadnutí. Hlavnými bodmi programu boli rozpočet a ekonomické zámery mesta na rok 2001, finančné plány Podniku bytových služieb, TV Pezinok a Kultúrneho centra. Poslanci stanovili aj ceny za vývoz odpadov, výšku dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov.

   Schválený rozpočet ráta s celkovými prijmami 138 624 tis. Sk a výdavkami 149 503 tis. Sk. Deficit rozpočtu 10 879 tis. Sk bude krytý z finančného zostatku roku 2000 a z mimorozpočtových zdrojov. V rozpočte nie sú zahrnuté prostriedky získané z PHARE na tepelné a bytové hospodárstvo (na rok 2001 asi 50-60 mil. Sk) a na prihraničnú spoluprácu (asi 400 tis. Sk). Za rozpočet hlasovalo 35 z 36 prítomných poslancov, jeden sa zdržal hlasovania. Podrobnejšie o rozpočte budeme informovať v najbližšom čísle.
Bez zásadnejších pripomienok poslanci schválili ekonomické zámery mesta na rok 2001 (uvádzame ich na inom mieste) a finančné plány mestských firiem (PBS, TV, KC). Aj napriek očakávanému zvýšeniu cien energií (elektrina o 30 percent) Podnik bytových služieb nepredpokladá, že by ceny tepla zvýšil o viac ako 10 percent.
Do desiatich fondov mesta má v budúcom roku k predpokladanému zostatku z tohto roku (asi 99 mil. Sk) pribudnúť 13,5 mil., pričom sa ráta s čerpaním 54,3 mil. Sk.
Podľa schváleného VZN o vývoze komunálneho odpadu sa v budúcom roku mierne zvýšia ceny za vývoz odpadu v rodinných a bytových domoch, ale nebude to o viac než 15 Sk na domácnosť. Bližšie informácie prinášame na inom mieste.
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo sadzby dane z nehnuteľností a novelu o miestnych poplatkoch. Sadzba dane sa oproti minulému roku nezmenila. Poslanci ďalej zobrali na vedomie hodnotenie činnosti orgánov mesta a schválili plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na rok 2001.
Dlhšia diskusia nastala pri hodnotení spolupráce mesta s Komunitným združením Sami Sebe. Poslanci nakoniec väčšinou hlasov schválili návrh mestskej rady, aby mesto vystúpilo z Komunitného združenia Sami Sebe a aby bol pozastavený príspevok do KZ vo výške 150 tis. Sk. Mesto bude však s KZ naďalej spolupracovať.
Mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora, aby v súlade s vyhláškou Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 364/2000 Z.z. zabezpečoval prevod majetku Polikliniky Pezinok do majetku mesta.
Na záver MsZ schválilo zriadenie Klubu mladých v Dome kultúry v Pezinku od februára 2001.


Ohodnoťte článok: