OKIENKO SPOTREBITEĽA

MVDr. Eva Šaligová / November 2000 / Prečítané 1721 krát
V poslednom období sa na odbor živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa OÚ v Pezinku obracajú občania o radu - pomoc v prípadoch, keď si dajú urobiť napríklad prestavbu bytového jadra alebo vymeniť pôvodné okná za nové - plastové bez “dokladu” - zmluvy a nie sú s prácou spokojní. Najčastejšie otázky sú: Ako máme postupovať? Máme nárok na opravu, vymenu okien alebo obkladov, vrátenie peňazí, zľavu z ceny alebo niečo iné?

   Je dôležité, aby si spotrebiteľ overil, či podnikateľ skutočne vlastní oprávnenie na výkon činnosti, ktorú ponúka (živnostenský list). V poslednom čase zisťujeme, že spotrebiteľ ľahkovážne zverí peniaze (a nie malé sumy) - ako zálohu na požadovanú prácu “podnikateľovi”, o ktorom nevie nič okrem čísla na mobilný telefón. V takomto prípade je dožadovať sa práva na reklamáciu takmer nemožné.

   Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení dáva v § 19 ods. 4 spotrebiteľovi možnosť, aby v prípade, že predávajúci do 30 dní nevybaví reklamáciu (t.j. buď ju uzná a chybu odstráni alebo neuzná) odstúpil od zmluvy, t.j. žiadal vrátenie peňazí (za vrátenie tovaru).

   V týchto prípadoch ide o zmluvu o dielo (zhotovenie veci na zákazku), ktoré upravujú § 631 a nasl. osobitne § 644 a nasl. Občianskeho zákonníka. Záručná lehota je 6 mesiacov. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť je objednávateľ oprávnený požadovať nápravu bezplatné odstránenie chyby. Zhotoviteľ je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez chyby, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky - má objednávateľ právo na primeranú zľavu.
Pokiaľ nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Táto musí obsahovať minimálne predmet diela, jeho rozsah, akosť, cenu a čas zhotovenia. Táto skutočnosť je podstatná pre ďalšie konanie pri uplatnení práv spotrebiteľa. Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dohodnúť pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu. Inak nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene.


Ohodnoťte článok: