Činnosť komisie športu a mládeže

Milan Oravec / November 2000 / Prečítané 1745 krát

  Komisia športu a mládeže MsZ mala v tomto roku dve zasadnutia. Zaoberala sa riešením majetkovo-právneho vzťahu športových objektov na Komenského ulici a prenájmu komerčných prevádzok, ktoré sa v nich nachádzajú. V komisii diskutovali tiež o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z komerčných nájmov medzi jednotlivé športové kluby. Z rokovania vyšiel aj podnet rozšíriť štatút mestských fondov o FOND ŠPORTU, s určením účelu a zdrojov tohto fondu. Ako konštatoval predseda komisie Vladimír Hrašna, nedostatkom je, že na zasadnutiach komisie sa zúčastňuje málo členov, ktorých nominovali kluby, športové zoskupenia, záujmové združenia a politické strany. Bolo by preto potrebné, aby uvedené organizácie čo najskôr prehodnotili aktivitu svojich členov a urobili opatrenia na zlepšenie jestvujúceho stavu.


Za slnečného počasia pri prechádzaní po ulici M.R. Štefánika môžete zazrieť tento obraz. V zrkadle, ktoré je umiestnené v jednom výklade, sa odráža veža rímsko-katolíckeho kostola.

Ohodnoťte článok: