V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/98 o miestnych poplatkoch je sadzba za psa:

Október 2000 / Prečítané 2208 krát

a) všeobecne - rodinný dom 150,- Sk ročne;
b) obytný dom, v ktorom sú najmenej 4 nájomné byty 800,- Sk ročne.
Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
Poplatník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil. Stratu známky je držiteľ psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa straty na MsÚ v Pezinku.
Poplatok je splatný vopred do 31.3. kalendárneho roka, počnúc rokom, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov.

Ohodnoťte článok: